รายละเอียดโครงการวิจัย
กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด

รหัสโครงการ :R000000022
ชื่อโครงการ :การแพร่กระจายและชีววิทยาบางประการของปลาสกุล Homalopteraในจังหวัดจันทบุรี
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) :Distribution and Some Biology of Genus Homaloptera, in Chanthaburi Province
หน่วยงานบริหารโครงการ :วิทยาเขตจันทบุรี > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร > สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง
คำสำคัญของโครงการ(Keyword) :การแพร่กระจาย ชีววิทยา สกุลHomaloptera
สถานะของโครงการ :แผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัยและโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติและอยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณทั้งโครงการ :362,670.00 บาท
วันเริ่มต้น :01 ตุลาคม 2551
วันสิ้นสุด :30 กันยายน 2552
ประเภทของโครงการ :งานวิจัยพื้นฐาน(ทฤษฎี)/บริสุทธิ์
กลุ่มสาขาวิชาการ :เกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร (ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร)
สาขาวิชาการ :สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
กลุ่มวิชาการ :ทรัพยากรประมง
คำอธิบายโครงการวิจัย (อย่างย่อ) :-
จำนวนเข้าชมโครงการ :322 ครั้ง
รายชื่อนักวิจัยในโครงการ
ชื่อนักวิจัยบทบาทหน้าที่นักวิจัยสัดส่วนปริมาณงาน(%)
นางสาว ญาณนันท์ สุนทรกิจ หัวหน้าโครงการวิจัย55
นาย วัชระ น้อยคงคา ผู้ร่วมวิจัย45

กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด