รายละเอียดโครงการวิจัย
กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด

รหัสโครงการ :R000000020
ชื่อโครงการ :การอบแห้งผลไม้ด้วยเครื่องอบแห้งสุญญากาศร่วมกับรังสีอินฟราเรดไกล
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) :Fruit Drying with Far Infrared Radiation-Vacumm Dryer
หน่วยงานบริหารโครงการ :วิทยาเขตบางพระ > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี > สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ
คำสำคัญของโครงการ(Keyword) :การอบแห้ง รังสีอินฟราเรดไกล สูญญากาศ
สถานะของโครงการ :แผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัยและโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติและอยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณทั้งโครงการ :543,400.00 บาท
วันเริ่มต้น :01 ตุลาคม 2551
วันสิ้นสุด :30 กันยายน 2552
ประเภทของโครงการ :การพัฒนาทดลอง
กลุ่มสาขาวิชาการ :เกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร (ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร)
สาขาวิชาการ :สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
กลุ่มวิชาการ :วิศวกรรมอุสาหกรรมวิจัย
คำอธิบายโครงการวิจัย (อย่างย่อ) :-
จำนวนเข้าชมโครงการ :257 ครั้ง
รายชื่อนักวิจัยในโครงการ
ชื่อนักวิจัยบทบาทหน้าที่นักวิจัยสัดส่วนปริมาณงาน(%)
นาย ศรีมา แจ้คำ หัวหน้าโครงการวิจัย50
นาย กิตติศักดิ์ วิธินันทกิตต์ ผู้ร่วมวิจัย20
นาย วทัญญู รอดประพัฒน์ ผู้ร่วมวิจัย30

กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด