ชื่อ-สกุล(ไทย) :นางสาวญาณนันท์ สุนทรกิจ
ชื่อ-สกุล(Eng) :Ms.
ประเภทบุคลากร :พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัด/หน่วยงาน :คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
ตำแหน่ง :อาจารย์
สถานะการทำงาน :ทำงานปกติ
ชื่อ-สกุลเดิม :
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน :039-307261

 
 รายการโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000094 การศึกษาการเพาะพันธุ์ปลาหางกง ผู้ร่วมวิจัย
R000000048 การศึกษาการเพาะพันธุ์ปลาดุมซี (เสือดำ) หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000031 คุณภาพน้ำและชนิดของปลาน้ำจืดที่พบบริเวณน้ำตกกระทิงอุทยาน แห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000022 การแพร่กระจายและชีววิทยาบางประการของปลาสกุล Homalopteraในจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าโครงการวิจัย
    [ กลับไปก่อนหน้านี้ ]