ชื่อ-สกุล(ไทย) :นายพิชิต แสงกลาง
ชื่อ-สกุล(Eng) :Mr.
ประเภทบุคลากร :ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะการทำงาน :ทำงานปกติ
ชื่อ-สกุลเดิม :
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน :039-307261

 
 รายการโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000096 การพัฒนาเครื่องมือย่อยผลไม้เน่าเสียเพื่อเพิ่มมูลค่าด้วยการทำปุ๋ยหมัก หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000044 ศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมจังหวัดจันทบุรีให้เป็นศูนย์กลางอัญมณีและเครื่องประดับโลก ผู้ร่วมวิจัย
R000000037 ศึกษาการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากใบเนียมในเชิงบูรณาการ หัวหน้าโครงการวิจัย
    [ กลับไปก่อนหน้านี้ ]