ชื่อ-สกุล(ไทย) :นายวิรัตน์ ขาวสร้อย
ชื่อ-สกุล(Eng) :Mr.
ประเภทบุคลากร :ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
ตำแหน่ง :อาจารย์
สถานะการทำงาน :ทำงานปกติ
ชื่อ-สกุลเดิม :
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน :039-307261

 
 รายการโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000119 การออกแบบและพัฒนาระบบบริหารการเรียนการสอนภายใต้มาตรฐานแบบอ้างอิงเนื้อหาที่สามารถใช้งานร่วมกัน หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000118 การออกแบบและพัฒนาระบบบริหารการเรียนการสอนภายใต้มาตรฐานแบบอ้างอิงเนื้อหาที่สามารถใช้งานร่วมกัน หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000116 การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนการทำสวนผลไม้แบบเกษตรอินทรีย์ และแบบใช้สารเคมี ในจังหวัดจันทบุรี ผู้ร่วมวิจัย
R000000045 การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนผลิตภัณฑ์ OTOP : กรณีศึกษา ทุเรียนทอดกรอบ ในจังหวัดจันทบุรี ผู้ร่วมวิจัย
    [ กลับไปก่อนหน้านี้ ]