ชื่อ-สกุล(ไทย) :นางชญาดา ร่วมโพธิ์รี
ชื่อ-สกุล(Eng) :Mrs.
ประเภทบุคลากร :ลูกจ้างชั่วคราว
สังกัด/หน่วยงาน :คณะเทคโนโลยีสังคม
ตำแหน่ง :อาจารย์อัตราจ้าง
สถานะการทำงาน :ทำงานปกติ
ชื่อ-สกุลเดิม :
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน :039-307261

 
 รายการโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000159 ศึกษาปัจจัยการดำรงชีวิตของครูที่มีผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของข้าราชการครูในจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000044 ศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมจังหวัดจันทบุรีให้เป็นศูนย์กลางอัญมณีและเครื่องประดับโลก ผู้ร่วมวิจัย
R000000037 ศึกษาการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากใบเนียมในเชิงบูรณาการ ผู้ร่วมวิจัย
    [ กลับไปก่อนหน้านี้ ]