ชื่อ-สกุล(ไทย) :นางจันทนี กองสุข
ชื่อ-สกุล(Eng) :Mrs.
ประเภทบุคลากร :พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัด/หน่วยงาน :คณะเทคโนโลยีสังคม
ตำแหน่ง :อาจารย์
สถานะการทำงาน :ทำงานปกติ
ชื่อ-สกุลเดิม :
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน :039-307261

 
 รายการโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000116 การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนการทำสวนผลไม้แบบเกษตรอินทรีย์ และแบบใช้สารเคมี ในจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000045 การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนผลิตภัณฑ์ OTOP : กรณีศึกษา ทุเรียนทอดกรอบ ในจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000038 การพัฒนาระบบควบคุมการระบายอากาศในโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อเพื่อประหยัดพลังงาน ผู้ร่วมวิจัย
    [ กลับไปก่อนหน้านี้ ]