ชื่อ-สกุล(ไทย) :นางสาวพิริยาภรณ์ อันอาตม์งาม
ชื่อ-สกุล(Eng) :Ms.
ประเภทบุคลากร :พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัด/หน่วยงาน :คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
ตำแหน่ง :อาจารย์
สถานะการทำงาน :ทำงานปกติ
ชื่อ-สกุลเดิม :
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน :039-307261

 
 รายการโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000176 สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของสาหร่ายสีเขียวในพื้นที่กิ่งอ.เขาคิชฌกูฏ หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000126 การศึกษาการงอกของสปอร์และการเจริญเติบโตของเฟิร์นชายผ้าสีดา(Platycerium coronarium) บนอาหารสังเคราะห์และวัสดุธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย
R000000041 ผลของการเสริมจุลินทรีย์อีเอ็มที่มีต่อสมรรถภาพการผลิตไก่กระทง ผู้ร่วมวิจัย
R000000037 ศึกษาการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากใบเนียมในเชิงบูรณาการ ผู้ร่วมวิจัย
R000000036 การศึกษาการงอกของสปอร์และการเจริญเติบโตของเฟิร์นชายผ้าสีดา(Platycerium coronarium) บนอาหารสังเคราะห์และวัสดุธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย
    [ กลับไปก่อนหน้านี้ ]