รายละเอียดข่าว
หัวข้อ : ประกาศเรื่องการใช้งานเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วันที่ : 20 เมษายน 2553 
จาก : Admin


รายละเอียด :
เนื่องด้วย พรบ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 และในวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2550 รมว.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ลงนามในประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเรื่องหลักเกณฑ์ในการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการลงในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2550 มีผลทำให้สมาชิกผู้ใช้บริการระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ทุกท่านจะต้องบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลระบบบัญชีผู้ใช้งานเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเพื่อบันทึกข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์
ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการเปิดใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานเครือข่ายไร้สาย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2553 นี้เป็นต้นไป

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สามารถใช้ชื่อและรหัสผ่านของระบบอีเมล์ในการเข้าใช้งานเครือข่ายไร้สายและระบบอื่นๆ ที่จะเปิดให้ใช้งานในอนาคตอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่ได้สมัครเข้าใช้งานระบบอีเมล์ให้สมัครได้ที่ http://arit.rmutto.ac.th/exchange/


นักศึกษาสามารถสมัครได้ที่ http://livemail.rmutto.ac.th/


หากมีปัญหาในการสมัครเข้าใช้งาน กรุณาติดต่อ อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 3 แผนกสารสนเทศ หรือ โทรภายใน 8301, 8302 email : support@ok.rmutto.ac.th

      
หน้าแรก  | รายการข่าว