หน่วยงานภายใน
หน่วยงานภายใน
   
สภามหาวิทยาลัย
สำนัก/สถาบัน
คณะ / สาขา
โครงการจัดตั้ง
ศูนย์
กอง
คลินิกเทคโนโลยี
 

สภามหาวิทยาลัย
http://wserv.rmutto.ac.th/sapa/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
back to top
 

สำนัก/สถาบัน 
    1. สำนักงานอธิการบดี    http://op.rmutto.ac.th/
    2. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  http://regis.rmutto.ac.th
    3. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  http://arit.rmutto.ac.th
    4. สถาบันวิจัยและพัฒนา  http://ird.rmutto.ac.th/
    4. สำนักงานยุทธศาสตร์การพัฒนา  http://osd.rmutto.ac.th
    5. สำนักงานบริหารรายได้และทรัพย์สิน  http://orp.rmutto.ac.th
    6. สำนักงานบ่มเพาะอาชีพนักศึกษาและสหกิจศึกษา  http://coop.rmutto.ac.th/
    7. สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี    http://www.chan.rmutto.ac.th
 
back to top
 

คณะ / สาขา
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ      http://agri.rmutto.ac.th
      1. สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน  http://agri.rmutto.ac.th/amec
      2. สาขาวิชาพืชศาสตร์  http://agri.rmutto.ac.th/plant
      3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์  http://agri.rmutto.ac.th/animal
      4. สาขาวิชาประมง  http://agri.rmutto.ac.th/fisherie
      5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์  http://agri.rmutto.ac.th/anihealth
      6. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์  http://agri.rmutto.ac.th/landscape
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  http://sci.rmutto.ac.th/
      1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  http://sci.rmutto.ac.th/foodsci
      2. สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร  http://sci.rmutto.ac.th/pd
      3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  http://sci.rmutto.ac.th/biotech
      4. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  http://sci.rmutto.ac.th/comsci
      5. สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ  http://sci.rmutto.ac.th/aeng
      6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  http://sci.rmutto.ac.th/sci
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  http://huso.rmutto.ac.th
      1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจเกษตร  http://huso.rmutto.ac.th/bus
      2. สาขาวิชาการจัดการที่วไป  http://huso.rmutto.ac.th/management
      3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  http://huso.rmutto.ac.th/eco
      4. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  http://huso.rmutto.ac.th/edu
      5. สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง   http://huso.rmutto.ac.th/logistic
      6. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   http://huso.rmutto.ac.th/eng
   คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
      1. สาขาวิชาการจัดการ  www.cpc.ac.th/busit/gm.html
      2. สาขาวิชาการบัญชี  www.cpc.ac.th/busit/ac.html
      3. สาขาวิชาการตลาด  www.cpc.ac.th/busit/mk.html
      4. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  www.cpc.ac.th/busit/ec.html
      5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศ  www.cpc.ac.th/busit/is.html
      6. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  www.cpc.ac.th/busit/cs.html
      7. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  www.cpc.ac.th/busit/it.html
      7. สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง  www.cpc.ac.th/busit/log.html
   คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์*
   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  http://www.chan.rmutto.ac.th/agrotech/
      1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  http://www.chan.rmutto.ac.th/agrotech/plant/
      2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์  http://www.chan.rmutto.ac.th/agrotech/animal/
      3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง  http://www.chan.rmutto.ac.th/agrotech/fish/
      4. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  http://www.chan.rmutto.ac.th/agrotech/idt/
      5. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  http://www.chan.rmutto.ac.th/agrotech/AGR_MEC/
      6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  http://www.chan.rmutto.ac.th/food/pd.php
      7. สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์  http://www.chan.rmutto.ac.th/food/pd.php
      8. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  http://www.chan.rmutto.ac.th/agrotech/science/
      9. วิทยาศาสตร์ประยุกต์  http://www.chan.rmutto.ac.th/agrotech/science/
   คณะเทคโนโลยีสังคม  http://socialtech.chan.rmutto.ac.th/
      1. สาขาวิชาการจัดการ  
      2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจเกษตร  
      3. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์  
      4. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  
      5. สาขาวิชาศิลปศาสตร์  
      6. สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง  
   คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  
    1. สาขาวิศวกรรมโยธา  
    2. สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา  
    3. สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม  
    4. สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง  
    5. สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม  
    6. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์  
    7. สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง      
 
back to top
 

โครงการจัดตั้ง
    1. โครงการจัดตั้งสำนักบริการวิชาการและฝึกอบรม      http://cas.rmutto.ac.th/
    2. โครงการจัดตั้งสถาบันพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  http://rec.rmutto.ac.th/
    3. โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีการบิน  http://iat.rmutto.ac.th/
    4. วิทยาลัยการจัดการเทคโนโลยีบ่อทอง  http://borthong.rmutto.ac.th/
    5. โครงการจัดตั้งสำนักพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบ่มเพาะวิสาหกิจ  http://coop.rmutto.ac.th
    6. โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานบัณฑิตศึกษา  
    7. โครงการจัดตั้งสำนักสหกิจศึกษา  
    8. โครงการจัดตั้งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
    9. โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์      
 
back to top
 

ศูนย์
  1. ศูนย์ส่งเสริมวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี*      
  2. ศูนย์ทดสอบวัสดุทางวิศวกรรม*      
 
back to top
 

กอง
 
    1. กองกลาง      http://op.rmutto.ac.th/general
    2. กองคลัง  http://op.rmutto.ac.th/finance
       - งานพัสดุ  http://op.rmutto.ac.th/procurement
    3. กองนโยบายและแผน  http://planning.rmutto.ac.th/
    4. กองบริหารงานบุคคล  http://op.rmutto.ac.th/person
    5. กองพัฒนานักศึกษา  http://op.rmutto.ac.th/sad
    6. กองกิจการพิเศษ  http://op.rmutto.ac.th/special
       - งานวิเทศสัมพันธ์    http://op.rmutto.ac.th/ico
    7. กองออกแบบ  http://op.rmutto.ac.th/design
    8. กองประชาสัมพันธ์      http://pr.rmutto.ac.th
 
back to top
 

คลินิกเทคโนโลยี 
   -    -     Image
1. โครงการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ และผักอินทรีย์
2. โครงการให้คำปรึกษาเทคโนโลยี คลีนิคเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวัอนอก
 
ให้คำปรึกษาเทคโนโลยีด้านการแปรรูปและการถนอมอาหาร / การผลิตปุ๋ย / การเลี้ยงกุ้ง ปลา สัตว์น้ำ/ การเลี้ยงสัตว์ / ผลิตพืช / สุขภาพสัตว์ / เทคโนโลยีชีวภาพ / สมุนไพร / ดิน / น้ำ/ การสอบคุณภาพน้ำ อาหาร ดิน / คอมพิวเตอร์ / การปลูกผักปลอดสารพิษ
 
ขอคำปรึกษา หรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลข 038 - 358137 หรือ 089 - 180689
 
 Image
 
 Image
 
 Image
 
 Image
 
back to top