แนะนำมหาวิทยาลัย
แนะนำมหาวิทยาลัย
   
ประวัติมทร.ตะวันออก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ปณิธาน
สัญลักษณ์ มทร.ตะวันออก
สีประจำมหาวิทยาลัย
ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย
แผนที่การเดินทาง
 

ประวัติมทร.ตะวันออก
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2548 เป็นต้นมา โดยในพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้กำหนดให้รวมกลุ่มวิทยาเขตในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จำนวน 4 วิทยาเขต และ 1 คณะ ตามมาตรา 65(3) ได้แก่ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ วิทยาเขตอุเทนถวาย วิทยาเขตบางพระ วิทยาเขตจันทบุรี และคณะเกษตรศาสตร์บางพระ พร้อมทั้งให้ยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตามมาตรา 5(3)

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาชีพต่างๆ กระจายอยู่ตามวิทยาเขตในสังกัดทั้ง 4 แห่ง ตามความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของแต่ละวิทยาเขตซึ่งหน่วยงานแต่ละแห่งของมหาวิทยาลัยฯ ล้วนมีประวัติในการก่อตั้ง และจัดการศึกษาด้านวิชาชีพไม่น้อยกว่า 50 ปี ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จึงจัดเป็นมหาวิทยาลัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ใน 15 แห่ง ที่จัดการศึกษาระดับ ปริญญาสายวิชาชีพ ด้วยความเชี่ยวชาญมาอย่างยาวนานแห่งหนึ่งของประเทศไทย

back to top
 

วิสัยทัศน์
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเป็นผู้นำการจัดการศึกษาวิชาชีพ พัฒนาคุณภาพกำลังคนสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถเชิงการแข่งขัน สู่การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคม มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและคุณธรรมสามารถสร้างองค์ความรู้และประยุกต์เทคโนโลยีทั้งระดับสากลและระดับท้องถิ่น สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
 
back to top
 

พันธกิจ
1. จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษามุ่งเน้นวิชาชีพบนพื้นฐานพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความสามารถ
2. สร้างโอกาสทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่ประชาชน
3. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การผลิต การบริการที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ
4. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมเพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพสู่การแข่งขัน
5. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม
 
back to top
 

ปณิธาน

"ศูนย์กลางภูมิปัญญาเทคโนโลยีแห่งภูมิภาค     เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน"

 
back to top
 

สัญลักษณ์ มทร.ตะวันออก
 ภายในวงกลมเป็นรูปดอกบัวบาน ๘ กลีบ ล้อมรอบดอกบัวบาน ๘ กลีบ หมายถึง ทางแห่งความสำเร็จมรรค ๘ และความสดชื่นเบิกบาน ก่อให้เกิดปัญญา แผ่ขจรไปทั่วสารทิศ
       ภายใต้ดอกบัวเป็น ดวงตราพระราชลัญจกรบรรจุอยู่ หมายถึงสักญลักษณ์และเครื่องหมาย ประจำพระองค์พระมหากษัตริย์ของรัชกาลที่ ๙ ซึ่งพระองค์ เป็นผู้พระราชทานนามว่า "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก" บนตรารูปวงกลม มีพระมหาพิชัยมงกุฎครอบและมีเลข ๙ อยู่ หมายถึงรัชกาลที่ ๙ ด้านล่างของตราวงกลมทำพับกรอบโค้งรองรับ ชื่อ "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก" คั่นปิดหัวท้ายของกรอบด้วยลวดลายดอกไม้พิมพ์ประจำยามทั้งสองข้าง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง แจ่มใส เบิกบาน
 
back to top
 

สีประจำมหาวิทยาลัย
 
สีประจำมหาวิทยาลัย

Image  สีน้ำเงินน้ำทะเล (Sea Blue)

ที่มาและความหมาย :
          สีน้ำเงินน้ำทะเล (sea blue)  หรือสีเทอร์ควอยส์ (turquoise sea) 
เป็นสีที่มีความสดใส ดุจดังผืนทะเลแห่งภาคตะวันออก  ขณะที่สินแร่เทอร์ควอยส์เป็นเสมือนสัญญลักษณ์แห่งท้องฟ้าและสุริยเทพ ซึ่งเป็นตัวแทนของพลังอำนาจและความศักดิ์สิทธิ์ ช่วยให้มีสติปัญญาดีและมีความสามารถเหนือผู้อื่น แคล้วคลาดปลอดภัย และมีชัยชนะเหนือศัตรู ตลอดจนอุปสรรคทั้งปวง

ข้อมูลเฉพาะของสี
Hexadecimal code Decimal code % code HSL code CMYK code
# 00CCCC Red 0 Red 0 % Hue 180 % Cyan 100 %
Green 204 Green 80 % Saturation 100 % Magenta 0 %
Blue 204 Blue 80 % Light 40 % Yellow 0 %
K (Black) 20 %

 
back to top
 

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย
 
พะยอม (Pha-yom)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Shorea roxburghii G. Don
ชื่ออื่นๆ : พยอม กะยอม ขะยอม ขะยอมดง พะยอมดง แคน พะยอมทอง ยางหยวก
ชื่อพ้อง : Shorea floribunda Kurz

ลักษณะทั่วไป :
          ไม้ยืนต้น ผลัดใบ สูง 15 - 30 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มกลม เปลือกหนา สีน้ำตาลหรือเทา แตกเป็นร่องยาวตามลำต้น ใบเดี่ยว เรียงสลับ แผ่นใบรูปขอบขนาน กว้าง 3 - 4 เซนติเมตร ยาว 8 - 10 เซนติเมตร โคนมน ปลายมน หรือหยักเป็นติ่งสั้นๆ ดอกสีขาว กลิ่นหอม ดอกออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง ผลมีปีกยาว 3 ปีก สั้น 2 ปีก

          การออกดอก     -    เดือนธันวาคม - เดือนกุมภาพันธ์
           ผลสุกแก่           -    ประมาณเดือนมีนาคม - เดือนเมษายน
           การขยายพันธุ์   -    เพาะเมล็ด

ที่มาและความหมาย :
          พะยอม เป็นไม้หวงห้ามประเภท ก ของกรมป่าไม้ และเป็นไม้อนุรักษ์ในโครงการพันธุ์ไม้หายาก ในพร ะอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมอยู่ในโครงการฯ โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้อนุรักษ์ต้นพะยอมขนาดใหญ่ อายุกว่า 50 ปี ไว้ที่อาคารสำนักงานอธิการบดี 1 ต้น มีลักษณะทรงต้นที่โดดเด่นสวยงามมาก พะยอมต้นที่มหาวิทยาลัยฯ อนุรักษ์ไว้นี้ จะออกดอกประมาณช่วงปลายเดือนธันวาคม ถึงต้นเดือนมกราคม ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลแห่งความสุขของทุกคน ภาพดอกสีขาวเต็มต้นของพะยอมและดอกที่ร่วงหล่น บริเวณใต้โคนต้นเป็นภาพที่งดงามตื่นตาตื่นใจ และหาดูได้เพียงครั้งเดียวในรอบปี หลังจากนั้นผลพะยอมจะเริ่มพัฒนา จนกระทั่งสุกแก่ประมาณเดือนมีนาคม และเริ่มร่วงหล่นลงสู่พื้นโดยรอบโคนต้นด้วยการพยุงปีกขนาดใหญ่ 3 ปีก ในช่วงเวลาดังกล่าว จะตรงกับช่วงเวลาที่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัยฯ กำลังจะสำเร็จการศึกษา เป็นบัณฑิตที่กล้าแข็ง เสมือนผลของต้นพะยอมที่สุกแก่เต็มที่ พร้อมที่จะร่วงหล่นจากต้นแม่อันเปรียบเสมือนตัวมหาวิทยาลัยฯ โดยมีปีกทั้ง 3 ปีก ซึ่งเปรียบเ้สมือน ความรู้ คุณธรรม และจริยธรรม ที่บัณฑิตได้รับขณะศึกษาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยฯ คอยช่วยพยุงและค้ำจุน ขณะหลุดร่วงออกไปจากต้นแม่ พร้อมที่จะงอกและเจริญเติบโต เป็นต้นพะยอมต้นใหม่นอกรั้วมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

 
back to top
 

แผนที่การเดินทาง
Image

ที่อยู่

43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
20110
โทรศัพท์ 0-3835-8137
โทรสาร 0-3834-1808-9

เดินทางจากกรุงเทพ

การเดินทางโดยทางรถยนต์
    - ใช้เส้นทางบางนา-ตราด (ทางหลวงหมายเลข 34) ผ่านตัวอำเภอเมือง , ผ่านตำบลแสนสุข , ผ่านตลาดหนองมน เลี้ยวซ้ายที่แยกตลาดบางพระ
    - ใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์ สุดทางมอเตอร์เวย์ให้เข้าถนนบายพาส เลี้ยวเข้าแยกเขาเขียว (สังเกตป้ายบอกทางไปบางพระ)
การเดินทางโดยรถประจำทาง
    สามารถขึ้นได้ที่สถานีหมอชิตหรือเอกมัย (บริษัทศรีราชาทัวร์) มีรถประจำทางออกทุก 40 นาที ลงที่ตลาดบางพระ จากนั้นขึ้นรถรับจ้าง
การเดินทางโดยรถไฟ
    มีขบวนรถไฟจากสถานีกรุงเทพ วันละ 1 เที่ยว ลงที่สถานีบางพระ (สอบถามรายละเอียดได้ที่สถานี)

 
back to top