จำนวนบุคลากร จำแนกตามประเภทบุคลากร
[ สารสนเทศบุคลากร ]
 ตารางแสดงจำนวนบุคลากรจำแนกประเภทบุคลากร
 ตัวอย่างก่อนพิมพ์
       
ประเภทบุคลากรจำนวนบุคลากร
ข้าราชการ 315
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 236
ลูกจ้างประจำ 82
ลูกจ้างชั่วคราว 504
พนักงานราชการ 27
รวม 1,164
 กราฟแสดงจำนวนบุคลากรแยกประเภทบุคลากร
 
Load My Chart
Save My Chart
Restore Defaults
As a Bitmap
As a Metafile
As Text (data only)
Y Axis
Grid
Interlaced
X Axis
Grid
Vertical Labels
Staggered
Show Labels
Options ...
100 %
150 %
200 %
400 %
Text Color
Font ...
Edit title
Staggered
Vertical Labels
Grid
Interlaced
Properties...
Toolbar
Data Grid
Legend Box
Gallery
Color
Edit title
Point Labels
Font ...
Properties...
Font ...
Color
Show Text
Text Color
Font ...
Gallery
Color
Point Labels
Bring to Front
Send to Back
Properties...
Color
Edit title
Text Color
Font ...
Left
Top
Right
Bottom
Font ...
หมายเหตุ ชี้เมาส์ไปที่ตำแหน่งกราฟใดๆ เพื่อดูจำนวนบุคลากรของแต่ละประเภท