จำนวนบุคลากร จำแนกตามตำแหน่ง
[ สารสนเทศบุคลากร ]
 ตารางแสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามตำแหน่ง
 ตัวอย่างก่อนพิมพ์
       
ตำแหน่งข้าราชการพนง.มหาวิทยาลัยลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวพนักงานราชการอาจารย์เจ้าหน้าที่รวม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี - - - 1 - - - 1
เจ้าพนักงานธุรการ - - - 47 1 - - 48
เจ้าพนักงานพัสดุ - - - 1 - - - 1
นักวิชาการงานฟาร์ม - - - 1 1 - - 2
เจ้าพนักงานห้องปฏิบัติการ - - - 2 - - - 2
เจ้าพนักงานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ - - - 1 - - - 1
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีการศึกษา - - - 1 - - - 1
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ - - - 1 - - - 1
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่าย - - - 1 - - - 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ - - - 24 - - - 24
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8 38 - 122 1 - - 169
เจ้าหน้าที่บริหารงานห้องปฏิบัติการ - - - 6 - - - 6
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางภาษา - - - 1 - - - 1
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ - - - 2 - - - 2
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน - - - - 1 - - 1
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬา - - - 1 - - - 1
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ - - - 1 - - - 1
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ - - - 5 - - - 5
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด - - - 1 - - - 1
แม่บ้าน - - - 6 - - - 6
คนงาน - - 8 54 - - - 62
คนงานเกษตร - - - 10 - - - 10
คนงานห้องทดลอง - - - 2 2 - - 4
ช่างเทคนิค - - - 4 - - - 4
ช่างไม้ - - 3 - - - - 3
นักการภารโรง - - 21 9 - - - 30
นักประชาสัมพันธ์ - - - 4 - - - 4
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 3 - - - - - 4
นักวิชาการเกษตร - - - 1 - - - 1
นักวิชาการเงินและบัญชี 4 9 - 5 3 - - 21
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - 4 - 15 1 - - 20
นักวิชาการประมง - - - 1 - - - 1
นักวิชาการศึกษา 3 23 - 25 3 - - 54
นักวิชาการห้องปฏิบัติการ - - - 1 - - - 1
นัการภารโรง - - 1 - - - - 1
นิติกร - 3 - 2 - - - 5
บรรณารักษ์ - 1 - 3 - - - 4
บุคลากร 2 8 - 6 - - - 16
ผู้ช่วยช่างทั่วไป - - - - 1 - - 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 121 - - - - - - 121
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 6 - - - - - - 6
พนักงานโทรศัพท์ - - 1 - - - - 1
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา - - 2 2 - - - 4
พนักงานขับรถยนต์ - - 10 32 - - - 42
พนักงานประจำห้องทดลอง - - - - 1 - - 1
พนักงานพิมพ์แบบ - - 2 - - - - 2
พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2 - - 1 - - - - 1
พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3 - - 9 - - - - 9
พนักงานห้องทดลอง - - 2 - - - - 2
พนักงานห้องปฏิบัติการเคมี - - - - 1 - - 1
พนักงานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ - - - 1 - - - 1
พนักงานอัดสำเนา - - 3 - - - - 3
ยาม - - 12 1 - - - 13
รองศาสตราจารย์ 13 - - - - - - 13
ลูกมือช่าง - - 4 1 - - - 5
วิศวกรควบคุมงาน - 2 - - - - - 2
หัวหน้าหมวดรถยนต์ - - 1 - - - - 1
หัวหน้าหมวดสถานที่ - - 2 - - - - 2
อาจารย์ 155 138 - - 10 - - 303
อาจารย์อัตราจ้าง - - - 68 - - - 68
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ - - - 2 - - - 2
นักวิชาการเทคโนโลยีทางการศึกษา - - - 1 - - - 1
เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง - - - 2 - - - 2
สถาปนิก 1 - - - - - - 1
นักวิชาการพัสดุ 1 4 - 2 - - - 7
นักวิทยาศาสตร์ - - - 6 - - - 6
นักวิชาการประจำห้องปฏิบัติการโรคพืช - - - 1 - - - 1
เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการขาย - - - 2 - - - 2
วิศวกร - - - 1 - - - 1
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา - - - 1 - - - 1
นักวิจัย - - - 2 - - - 2
เจ้าหน้าที่ประจำฟาร์ม - - - 1 - - - 1
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน - 3 - 2 - - - 5
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ - - - - 1 - - 1
อาจารย์ชาวต่างชาติ - - - 3 - - - 3
นักวิเทศสัมพันธ์ - - - 1 - - - 1
นักวิชาการประจำห้องปฏิบัติการประมง - - - 1 - - - 1
ผู้ช่วยสัตวแพทย์ - - - 3 - - - 3
รวม 315 236 82 503 27 - - 1,163