จำนวนบุคลากร จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ
[ สารสนเทศบุคลากร ]
 ตารางแสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ
 ตัวอย่างก่อนพิมพ์
       
หน่วยงานอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์รวม
วิทยาเขตบางพระ 116 54 11 - 181
วิทยาเขตจันทบุรี 98 26 1 - 125
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 82 16 - - 98
วิทยาเขตอุเทนถวาย 61 14 - - 75
รวม 357 110 12 - 479