จำนวนบุคลากร จำแนกตามประเภทบุคลากรและหน่วยงาน
[ สารสนเทศบุคลากร ]
 ตารางแสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภทบุคลากรและหน่วยงาน
 ตัวอย่างก่อนพิมพ์
       
หน่วยงานข้าราชการพนง.มหาวิทยาลัยลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวพนักงานราชการอาจารย์เจ้าหน้าที่รวม
วิทยาเขตบางพระ 127 119 28 287 8 - - 569
วิทยาเขตจันทบุรี 65 44 16 99 15 - - 239
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 63 48 14 82 4 - - 211
วิทยาเขตอุเทนถวาย 60 25 24 36 - - - 145
รวม 315 236 82 504 27 - - 1,164