จำนวนบุคลากร จำแนกตามวุฒิการศึกษา : ���������������������������������������������������
[ จำนวนบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา ][ สารสนเทศบุคลากร ]
ตารางแสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษาและประเภทบุคลากร ของบุคลากรในหน่วยงาน
 ตัวอย่างก่อนพิมพ์  
       
ประเภทบุคลากรต่ำกว่าปริญญาตรีปริญญาตรีประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงปริญญาเอกประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรเฉพาะอื่นๆรวม
ข้าราชการ - 17 - 43 - - - - 60
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา - 5 - 18 - 2 - - 25
ลูกจ้างประจำ 23 - 1 - - - - - 24
ลูกจ้างชั่วคราว 27 7 - - 1 - - - 35
พนักงานราชการ - - - - - - - - -
รวม 50 29 1 61 1 2 - - 144