จำนวนบุคลากร จำแนกตามวุฒิการศึกษา : ������������������������������������������������������������������
[ จำนวนบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา ][ สารสนเทศบุคลากร ]
ตารางแสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษาและประเภทบุคลากร ของบุคลากรในหน่วยงาน
 ตัวอย่างก่อนพิมพ์  
       
ประเภทบุคลากรต่ำกว่าปริญญาตรีปริญญาตรีประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงปริญญาเอกประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรเฉพาะอื่นๆรวม
ข้าราชการ - 13 - 47 - 3 - - 63
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา - 8 - 39 - 1 - - 48
ลูกจ้างประจำ 13 1 - - - - - - 14
ลูกจ้างชั่วคราว 29 45 - 6 2 - - - 82
พนักงานราชการ - 4 - - - - - - 4
รวม 42 71 - 92 2 4 - - 211