จำนวนบุคลากร จำแนกตามวุฒิการศึกษา : ������������������������������������������������
[ จำนวนบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา ][ สารสนเทศบุคลากร ]
ตารางแสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษาและประเภทบุคลากร ของบุคลากรในหน่วยงาน
 ตัวอย่างก่อนพิมพ์  
       
ประเภทบุคลากรต่ำกว่าปริญญาตรีปริญญาตรีประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงปริญญาเอกประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรเฉพาะอื่นๆรวม
ข้าราชการ 2 14 - 44 - 5 - - 65
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา - 12 - 30 - 2 - - 44
ลูกจ้างประจำ 15 - 1 - - - - - 16
ลูกจ้างชั่วคราว 25 58 1 14 - - - - 98
พนักงานราชการ 3 11 - 1 - - - - 15
รวม 45 95 2 89 - 7 - - 238