จำนวนบุคลากร จำแนกตามวุฒิการศึกษา : ������������������������������������������
[ จำนวนบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา ][ สารสนเทศบุคลากร ]
ตารางแสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษาและประเภทบุคลากร ของบุคลากรในหน่วยงาน
 ตัวอย่างก่อนพิมพ์  
       
ประเภทบุคลากรต่ำกว่าปริญญาตรีปริญญาตรีประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงปริญญาเอกประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรเฉพาะอื่นๆรวม
ข้าราชการ 2 28 - 65 - 31 - - 126
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 2 74 - 34 - 1 - - 111
ลูกจ้างประจำ 20 8 - - - - - - 28
ลูกจ้างชั่วคราว 103 139 - 25 2 - - - 269
พนักงานราชการ 4 3 - 1 - - - - 8
รวม 131 252 - 125 2 32 - - 542