รายชื่อบุคลากร จำแนกตามประเทศที่จบในวุฒิการศึกษาล่าสุด
������������������������������������(United States of America) : ปริญญาตรี-โท
[ จำนวนบุคลากร ][ สารสนเทศบุคลากร ]
ตารางแสดงรายชื่อบุคลากรในหน่วยงาน จำแนกตามตามประเทศที่จบในวุฒิการศึกษาล่าสุด
 ตัวอย่างก่อนพิมพ์
จำนวนบุคลากร 4 คน
       
ชื่อ-สกุลตำแหน่งหน่วยงาน
ว่าที่ร้อยโททรงศักดิ์ จุนถิระพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นายพฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี อาจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาววิริยา นิตย์ธีรานนท์ อาจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นางอุลัย ศิริศรี อาจารย์ วิทยาเขตบางพระ