รายชื่อบุคลากร จำแนกตามประเทศที่จบในวุฒิการศึกษาล่าสุด
������������������������������������(United States of America) : ปริญญาโท
[ จำนวนบุคลากร ][ สารสนเทศบุคลากร ]
ตารางแสดงรายชื่อบุคลากรในหน่วยงาน จำแนกตามตามประเทศที่จบในวุฒิการศึกษาล่าสุด
 ตัวอย่างก่อนพิมพ์
จำนวนบุคลากร 2 คน
       
ชื่อ-สกุลตำแหน่งหน่วยงาน
นายดนุชวัฒน์ สุวรรณศิลป์ อาจารย์อัตราจ้าง วิทยาเขตบางพระ
นางสาวละอองศรี เหนี่ยงแจ่ม อาจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ