รายชื่อบุคลากร จำแนกตามประเทศที่จบในวุฒิการศึกษาล่าสุด
���������(Thailand) : ปริญญาตรี-โท
[ จำนวนบุคลากร ][ สารสนเทศบุคลากร ]
ตารางแสดงรายชื่อบุคลากรในหน่วยงาน จำแนกตามตามประเทศที่จบในวุฒิการศึกษาล่าสุด
 ตัวอย่างก่อนพิมพ์
จำนวนบุคลากร 23 คน
       
ชื่อ-สกุลตำแหน่งหน่วยงาน
นายกิตติศักดิ์ วิธินันทกิตต์ อาจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นางใจทิพย์ วานิชชัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวชงโค แซ่ตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวดลฤทัย ศรีทะ อาจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นายทรงศักดิ์ จันทร์อุดม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวนฤมล มงคลธนวัฒน์ อาจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวนันทพร พึ่งสังวร อาจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวนิภาพร ก้านทอง อาจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวบัวทิพย์ อุบลประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นางปทุมพร วรธิติพงศ์ อาจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายปราโมทย์ พรสุริยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นายผดุงศักดิ์ วานิชชัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นางพัชรี มินระวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายไพทูล สีใส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ อาจารย์ วิทยาเขตบางพระ
จ่าสิบโทภูวดล บัวบางพลู อาจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นายวิโรจน์ โชติพิพัฒน์วรกุล รองศาสตราจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นายสมศักดิ์ เอี่ยมคงสี อาจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวสาโรจน์ ประเสริฐศิริวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นางสุกัลยา ปริญโญกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นายอนุชา จุลกะเสวี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวอนุสสรณ์ วิเศษสิงห์ อาจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นางอโนชา กิริยากิจ อาจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี