รายชื่อบุคลากร จำแนกตามประเทศที่จบในวุฒิการศึกษาล่าสุด
���������(Thailand) : สูงกว่าปริญญาโท
[ จำนวนบุคลากร ][ สารสนเทศบุคลากร ]
ตารางแสดงรายชื่อบุคลากรในหน่วยงาน จำแนกตามตามประเทศที่จบในวุฒิการศึกษาล่าสุด
 ตัวอย่างก่อนพิมพ์
จำนวนบุคลากร 5 คน
       
ชื่อ-สกุลตำแหน่งหน่วยงาน
นางสาวทัตชาวี ชื่นใจ เจ้าพนักงานธุรการ วิทยาเขตบางพระ
นางสาววิภาวรรณ เส็งจีน เจ้าพนักงานธุรการ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นางสาวสกาวเดือน ศรีหัน เจ้าพนักงานธุรการ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายสราวุธ มีแย้ม เจ้าหน้าที่ธุรการ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาวอรนุช อภัย เจ้าพนักงานธุรการ วิทยาเขตบางพระ