รายชื่อบุคลากร จำแนกตามประเทศที่จบในวุฒิการศึกษาล่าสุด
���������(Thailand) : ปริญญาโท
[ จำนวนบุคลากร ][ สารสนเทศบุคลากร ]
ตารางแสดงรายชื่อบุคลากรในหน่วยงาน จำแนกตามตามประเทศที่จบในวุฒิการศึกษาล่าสุด
 ตัวอย่างก่อนพิมพ์
จำนวนบุคลากร 353 คน
       
ชื่อ-สกุลตำแหน่งหน่วยงาน
นางสาวกนกพร ลิ้มพรวิกุล อาจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นางกมลวรรณ จิตจักร อาจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นางกรกนก รุจินาม อาจารย์ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นางสาวกรณัฏฐ์ นาคภิบาล อาจารย์อัตราจ้าง วิทยาเขตบางพระ
นางสาวกรรณพต แก้วสอน อาจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวกรรณิการ์ พิมพ์รส อาจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นายกฤตยชล ทองธรรมสถิต อาจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นายกฤษฎา อนันตกาลต์ อาจารย์ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นายกฤษณะ นาวารัตน์ อาจารย์อัตราจ้าง วิทยาเขตจันทบุรี
นายกฤษดา สมิตะสิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวกัญจณ์ชญา ชัยวิรัตน์นุกูล อาจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาวกาญจนา ผลาผล อาจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นายกำพล ดวงพลประเสริฐ อาจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาวกิตติยา แก้วสะเทือน อาจารย์อัตราจ้าง วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาวกุลธิดา มะลิซ้อน อาจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาวเกศินี สือนิ อาจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางเกษเพ็ชร์ วงษ์วัฒนพงษ์ อาจารย์ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นางสาวเกษร อึ้งสวรรค์ อาจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นายไกรสร รวยป้อม อาจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวขจรจิตร์ ธนะสาร อาจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาวขวัญชีวา ส่างหลวง อาจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายคณาธิป จิระสัญญาสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางคมเดือน โพธิสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวจรรยาวรรณ จรรยาธรรม อาจารย์ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นายจรูญศักดิ์ จารุธีรนาท อาจารย์ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นางสาวจันทนา ฤทธิ์สมบูรณ์ อาจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นางจันทนี กองสุข อาจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นางจันทร์พิมพ์ กังพานิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นางจิตต์ผจง สุขะตุงคะ อาจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาวจิตสุภา สาคร อาจารย์ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นางจินตนา กิ่งแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวจิระพร เนตรนุช อาจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางจีรภา เพชรวัฒนานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายจีรศักดิ์ ดีสะเมาะ อาจารย์ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นางสาวจุฬาภรณ์ พวยอ้วน อาจารย์ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นางสาวจุฬารัตน์ ศรีกุล อาจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาวเจตน์จรรย์ อาจไธสง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวฉลองรัตน์ เกษร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางฉวีวรรณ โชติวิสุทธิ์ อาจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายเฉลย คงปรีพันธุ์ อาจารย์ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นางสาวเฉลิมขวัญ สุขสม อาจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายเฉลิมชัย พัฒนจงรักษ์ อาจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวเฉลียว บุตรวงษ์ อาจารย์อัตราจ้าง วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางโฉมฉาย เนื่องจำนงค์ อาจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางชญาดา ร่วมโพธิ์รี อาจารย์อัตราจ้าง วิทยาเขตจันทบุรี
นางชนธี ชำนาญกิจ อาจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวชนัดดา เกตุมา อาจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวชนัดดา เกษมโชติช่วง อาจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นางชนาพร บุญเกิด อาจารย์อัตราจ้าง วิทยาเขตบางพระ
นางสาวชนิดา บุพตา อาจารย์อัตราจ้าง วิทยาเขตบางพระ
นายชัยชาญ วงศ์กระจ่าง อาจารย์ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นายชัยประเสริฐ แก้วเมือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายชัยสิทธิ์ แก้วจรูญ อาจารย์อัตราจ้าง วิทยาเขตบางพระ
นายชาญยุทธ คงภิรมย์ชื่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นายชาติชาย ไชยช่วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นายชานนท์ ดวงพายัพ อาจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นายชำนาญ รูปเล็ก อาจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายชุมสิทธิ์ โรจน์สกุลพานิช อาจารย์ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นางสาวชุลีพร ลักขณาพิพัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นายชูชีพ เยาวพัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นางสาวญาณนันท์ สุนทรกิจ อาจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวญาดา ชอบทำดี อาจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาวฐิติพร สังขรัตน์ อาจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาวฐิติรัตน์ จอมธนวัฒน์ อาจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นางณชภัทร พิชญ์มหุตม์ อาจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายณฐพงศ์ พ่วงภิญโญ อาจารย์ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นายณรงค์เดช อินทรัตน์ชัยกิจ อาจารย์ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นางสาวณัฏฐยา เรือนแป้น อาจารย์อัตราจ้าง วิทยาเขตบางพระ
นายณัฐกรณ์ กานคาน อาจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางณัฐธยาน์ รุจิราธนาพัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวณัฐธิดา ทองเอี่ยม อาจารย์อัตราจ้าง วิทยาเขตบางพระ
นางณัฐนันท์ ศศิวัฒน์ชุติกุล อาจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นายณัฐภูมิ รับคำอินทร์ อาจารย์ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นางณัฐาภร คำมะสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาวณิชากร ทองเปลว อาจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นายดนัย ทองธวัช อาจารย์อัตราจ้าง วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวดลฤดี เทียนธวัช อาจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาวดวงกมล ยังให้ผล นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาเขตบางพระ
นางดารุวรรณ โรจนสุพจน์ อาจารย์ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นายดำรงค์ มหาพรหม อาจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นายดุสิต ศรีวิไล อาจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นายต่อพงษ์ กังสวร อาจารย์อัตราจ้าง วิทยาเขตจันทบุรี
นายถวัลย์ มุขจินดา อาจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นายทรงธรรม เจริญจันทร์ อาจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นายทองพูล ทาสีเพชร อาจารย์ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นายทัศน์ ขันเขื่อน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวทัศนีย์ สวนฉิมพลี อาจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาวทิพย์วดี ประไพวงศ์ อาจารย์อัตราจ้าง วิทยาเขตจันทบุรี
นางทิวาวรรณ ประทีป ณ ถลาง อาจารย์ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นายเทอดศักดิ์ ปุระมงคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นายธนการ วงศ์เงิน อาจารย์ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นายธนพงษ์ ร่วมสุข อาจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นายธนพล ถาวรศิลป์ อาจารย์อัตราจ้าง วิทยาเขตจันทบุรี
นายธนวุฒิ พิมพ์กิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นายธนะวัฒน์ ชนะวรรโณ อาจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวธัญญพัทธ์ วัฒนจิรพันธุ์ อาจารย์อัตราจ้าง วิทยาเขตบางพระ
นางธัญนันท์ นาคแดง อาจารย์ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นางสาวธารทิพย์ ยิ่งยงวรชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายธำรงค์ แจงเชื้อ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตจันทบุรี
นางธีรดา บุญพามี อาจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาวธีรนาฏ กาลปักษ์ อาจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นายธีระพล ลดาลลิตสกุล อาจารย์ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นายธีระพล ลดาลลิตสกุล อาจารย์ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นางสาวนภกานต์ สุคันธารุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายนภัทร อังกูรสินธนา อาจารย์อัตราจ้าง วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายนราธิป ทับทัน อาจารย์ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นายนเรศ ใจหาญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางนฤมล แก้วสุทธิพล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวนฤมล บุญกระจ่าง อาจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นายนฤศันส์ วาสิกดิลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวนวลละออ อานามวัฒน์ อาจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาวนันทน์ปพร ดุรงค์พันธุ์ อาจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวนันทวัน ศรีปะนะ อาจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาวนันทิภา อัคนิจ อาจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นายนิคม สาคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวนิตยา เรืองยุวนนท์ อาจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวนิภาพร คังคะวิสุทธ์ อาจารย์อัตราจ้าง วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวนุสรา หนูกลัด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นางสาวบรรจงรัตน์ พรหมสุวรรณศิริ อาจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายบรรณารัก แก้วจรูญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นายบุญฤทธิ์ ปินตาสี อาจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นายบุญส่ง ทองเปลว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นางบุญเสริม อุ่ยตระกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาวบุณฑริกา สุมะนา อาจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวบุปผา ภิภพ อาจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวเบญจวรรณ ไชยวงศ์ อาจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นายปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน อาจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวปฐมาภรณ์ ทิลารักษ์ อาจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวปภากร ศรีสอน อาจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นายประจักษ์ อินทร์โต นักวิชาการศึกษา วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาวประติมา ทองอำไพ อาจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายประพฤติ พรหมสมบูรณ์ รองศาสตราจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นายประภัสร์ ศิริสัมพันธ์นาวา รองศาสตราจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวประภาภัทร ปิยวาจานุสรณ์ อาจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายประวิทย์ พุ่มพา อาจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายประหยัด กองสุข อาจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นางปวีณา แตงจวง อาจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นางปัญจรัตน์ ศรีสุวรรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นางปาริชาต ปุระมงคล อาจารย์อัตราจ้าง วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวปิยธิดา ต.ไชยสุวรรณ อาจารย์อัตราจ้าง วิทยาเขตบางพระ
นางสาวปิยธิดา รัตนคุณ อาจารย์อัตราจ้าง วิทยาเขตบางพระ
นางสาวไปรมา ดิษฐสมบูรณ์ อาจารย์ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นางผานิตย์ ถิรผลงาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นายพงศ์ปณต โชติทุม อาจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นายพงษ์สกร ต้นสายเพ็ชร อาจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นางพจนา ตั้งจันทร์แสงศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวพชรมณ บุญแสน อาจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางพณิชา จิระสัญญาณสกุล อาจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาวพณีพรรณ วงค์เป็ง อาจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาวพรจิต พีระพัฒนกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นางสาวพรชนิตว์ เฉลิมพาณิชย์ชัย อาจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายพรชัย หอสุวรรณศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นายพรชัย อัจฉริยเมธากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นางพรทิพย์ พรสุริยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวพรนภา ฐิติเสถียรธรรม อาจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางพรรณวิภา โรจนัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นางสาวพรรณา วันซวง อาจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นางพรรณี ธรรมาลัยวิโรจน์ อาจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางพรสิณี ดาราพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวพรอารีย์ ศิริผลกุล อาจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวพัชนี บุญธกานนท์ อาจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นางพัชมณ โอวาท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นางพัชมน จิรรัตโนภาส อาจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางพัชรัตน์ รัตนนันทนาถ อาจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายพิชิต แสงกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นายพิเชษฐ์ มาเร็ว อาจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาวพิมพร ศุภฤทธิ์ อาจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวพิรดา สุดประเสริฐ อาจารย์อัตราจ้าง วิทยาเขตบางพระ
นางสาวพิริยาภรณ์ อันอาตม์งาม อาจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นางพิรุณา สุทธิสรณ์ อาจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นายพีรภาชา ประชากุล อาจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นายพู่กัน สายด้วง อาจารย์ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นางพูลสุข บุณก่อเกื้อ อาจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวเพชรรัตน์ พรหมทอง อาจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวเพ็ชรรัตน์ รุ่งวชิรา อาจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางเพ็ญสวัสดิ์ มายะเวส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นายเพิ่มศักดิ์ สุทธิวารี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวเพียงขวัญ วานิชชัง อาจารย์อัตราจ้าง วิทยาเขตบางพระ
นางเพียงเพลิน อินทรสุวรรณ อาจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางไพจิตร ใจหาญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายไพฑูรย์ นิลเศรษฐ์ บุคลากร วิทยาเขตบางพระ
นางสาวภรภัสสรณ์ ไตรพรชนิตว์ อาจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายภัทรพงศ์ อัญชันภาติ อาจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวภัทรสุดา โพธิ์ศรี อาจารย์ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นายภานุมาศ บุญผดุง อาจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นายภีรศักดิ์ เผ่าผาง อาจารย์อัตราจ้าง วิทยาเขตจันทบุรี
นายภูดิท กรรณิการ์ อาจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาวภูษณิศา สุวรรณศิลป์ อาจารย์อัตราจ้าง วิทยาเขตบางพระ
นางสาวมธุรส ชาวไร่ปราณ อาจารย์ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นายมนตรี อารีย์ เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาเขตบางพระ
นายมนตรี ตั้งจันทร์แสงศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นายมนตรี เรืองสิงห์ อาจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวมนัน วงศ์เสรีพิพัฒนา อาจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นายมนัส คงศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวมนัสนันทน์ บุญปาลวงศ์ อาจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวมลิวัลย์ บุญสอน อาจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางมัณทนาภรณ์ อรุณเรือง อาจารย์ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นายมานพ กาญจนบุรางกูร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นายมาโนช รัตนคุณ อาจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นายมาโนชญ์ กูลพฤกษี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวมาลัย โพธิพันธ์ อาจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวมาลี น้อยไร่ภูมิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นายยิ่งยง รุ่งฟ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นายยิ่งยศ จิตจักร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวยุบุญ พฤหัสไพลิน อาจารย์อัตราจ้าง วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวยุพา ตองอ่อน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวยุพา บุญมี อาจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวรวินิภา ศรีมูล อาจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวรสสุมนต์ จารยะพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นางระวีวรรณ แสนเกษม อาจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาวรักษ์ ห้วยเรไร อาจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาวรัชดา ไชยเจริญ อาจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นายรัฐ บุรีรัตน์ อาจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาวรัฐยา พรหมมหิตาทร อาจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางรัตนา ไชยช่วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวรัตนาภรณ์ สุขมาก อาจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาวรัตนาวรรณ วิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นายรุ่งโรจน์ ไพศาลสมบัติรัตน์ อาจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นางสาววชิราภรณ์ เรือนแป้น อาจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นายวรชาติ รัตนะ อาจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางวรพิศ พัฒนพานิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นางวรรณวิมล นิลเศรษฐ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นางสาววรรณศิริ หิรัญเกิด อาจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาววรรณา อาจณรงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาววรรณา เฉลิมพรพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาววรรณี สุขเสมอ อาจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางวรรัตน์ วีระชาติพิทักษ์ชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นางวรฤทัย เริงฮัง นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาเขตบางพระ
นางวรัญญา โนนม่วง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาววรินทร แดนดี อาจารย์อัตราจ้าง วิทยาเขตบางพระ
นางสาววรีภรณ์ รัตนนิสสัย อาจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นายวสันต์ รัตนากร อาจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายวัชนะชัย จูมผา อาจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นายวันชัย มั่นคง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นายวันชัย อิงปัญจลาภ อาจารย์ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นายวันโชค เครือหงษ์ อาจารย์ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นางสาววันทนา รอดประเสริฐ อาจารย์อัตราจ้าง วิทยาเขตบางพระ
นางสาววาสนา เลิกเปลี่ยน อาจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาววิจิตร์ วิโสรัมย์ อาจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นางวิจิตรา รัตนะ อาจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาววิชริณี สวัสดี อาจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นายวิชัย เล้าอาภรณ์ อาจารย์ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นายวิชิต เกตุพงษ์พันธุ์ อาจารย์อัตราจ้าง วิทยาเขตบางพระ
นายวิเชียร เข็มเงิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นายวิญญู ปรอยกระโทก อาจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายวิทยา เจียมธีระนาถ อาจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายวิทยาภรณ์ จรัสด้วง อาจารย์ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นายวิทวัส สิทธิกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นายวิทวัส เวชกูล อาจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นายวิทิต เลิศนิมิตมงคล อาจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นางวิภาวี ทองสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาววิมรรศนา อุนทะอ่อน อาจารย์ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นายวิรัตน์ ขาวสร้อย อาจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นายวิรัตน์ รัตนพิทักษ์ อาจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายวิวัฒน์ วรามิตร อาจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นายวิสัญ อ่างเฮ้า อาจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางวีรวรรณ ธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นายวีระ ยินดี อาจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นายวีระพงษ์ คันธชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นางสาววีริยา สุภาณิชย์ อาจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาวศธิธร ปุรินทราภิบาล อาจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวศรัณยา รักเสรี อาจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นายศรีมา แจ้คำ อาจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวศรีวารี สุจริตชัย อาจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวศศิธร คล้ายชม อาจารย์ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นางศศิวิมล มาแสง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นายศักดา กลิ่นสุคนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวศิริจันทร์ ตาใจ อาจารย์อัตราจ้าง วิทยาเขตจันทบุรี
นายศิริชัย สมแสน อาจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นางศิริมา ธีรสกุลชล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวศิริลักษณ์ มีสุวรรณ อาจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวศิริวรรณ คิดประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นางศุภฤกษ์ กุลปภังกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นายสกุลชาย สารมาศ อาจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นายสนธยา กงกองแก้ว อาจารย์ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นางสาวสมใจ จิตคำนึงสุข อาจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นายสมชาย สุพิสาร อาจารย์ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นายสมชาย นิจเมืองปัก อาจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นางสมถวิล ชัยดำรงค์โรจน์ อาจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายสมทบ สันติเบ็ญจกุล อาจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นายสมนึก หนูเส็ง อาจารย์ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นายสมบัติ ต่อวัฒนชัย อาจารย์ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นายสมบูรณ์ หมุนแก้ว อาจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นายสมพงษ์ ชีไธสง อาจารย์ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นายสมภพ พัฒนพานิช อาจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นายสมมารถ ศรีประเทือง อาจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นายสมยศ สันติมาลัย อาจารย์อัตราจ้าง วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวสมฤดี ตันเจริญ อาจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายสมศักดิ์ รักเกียรติวินัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายสมศักดิ์ ผลภักดี อาจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวสมัย ศรัทธาพร อาจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาวสยุมพร บุญเกิด บุคลากร วิทยาเขตบางพระ
นางสาวสรัลรัตน์ พ่วงบริสุทธิ์ อาจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นายสหภัทร ชลาชัย อาจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นายสัญญา ธานี อาจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นายสันติ สายสุวรรณ์ นักวิจัย วิทยาเขตบางพระ
นางสันทนา วิเชียรฉันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นายสัมพันธ์ จันทร์ดำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นายสาคร บัวบาน อาจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวสาทินี วัฒนกิจ อาจารย์ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นางสาวสายใจ จริยาเอกภาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นางสายชล สุทธิธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นางสารดา จารุพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นายสาโรจน์ ไวยคงคา อาจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาวสิรินทร์ สว่างวรรณ อาจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาวสิริโสภา องคณานุวงศ์ อาจารย์ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นางสาวสุจิตรา ทิพย์ศรีราช อาจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวสุชาดา ท้าวลอม อาจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายสุชาติ เอื้อไตรรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นายสุชาติ ชัยวรกุล รองศาสตราจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นายสุทธิรักส์ ศุขเกษม อาจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาวสุธีรา อานามวงษ์ อาจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวสุธีรา วงศ์อนันทรัพย์ อาจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายสุนทรณ์ ฟักเฟื่อง อาจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นางสุนิจ ผลภักดี อาจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวสุนีติ์ ภู่จิรฐาพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสุปราณี เลาห์กิติกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวสุภาภรณ์ บุญเจริญ อาจารย์อัตราจ้าง วิทยาเขตบางพระ
นางสุภาวดี แช่ม อาจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวสุภาวดี มีนาภา อาจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสุมิตตา ทนงศักดิ์วิเศษ อาจารย์ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นางสาวสุรางคนา สุขเลิศ อาจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นายสุรินทร์ สุทธิประภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นายสุรินทร์ พรหมนุรักษ์กิจ อาจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาวสุรีย์วรรณ เมณฑกานุวงษ์ อาจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาวสุวนีย์ กุลกรินีธรรม อาจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายสุวินัย อินทรศักดิ์ อาจารย์ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นายเสกสรร สวัสดิรักษา อาจารย์อัตราจ้าง วิทยาเขตบางพระ
นายเสวก พงษ์สำราญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นางโสพิศ ร่วมสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวหทัยรัตน์ บัณฑิตยารักษ์ อาจารย์อัตราจ้าง วิทยาเขตบางพระ
นางอโณชา บูรมปรมากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวอนันทญา แสนสวัสดิ์ อาจารย์อัตราจ้าง วิทยาเขตบางพระ
นายอภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล อาจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายอภิวิชญ์ พูลสง อาจารย์ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นางสาวอมรรัตน์ โมราราช อาจารย์อัตราจ้าง วิทยาเขตบางพระ
นางสาวอรดา ขำอินทร์ อาจารย์ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นางสาวอรดี พินิจไพฑูรย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวอรอนงค์ โคตะโน อาจารย์อัตราจ้าง วิทยาเขตจันทบุรี
นายอร่าม อรรถเจดีย์ รองศาสตราจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นายอัครวุฒิ สื่อประสาร อาจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางอังคณา ประเสริฐศรี อาจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นางอัชฌาวรรณ สาหร่ายทอง อาจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวอัญญภัสส์ พุฒคำ อาจารย์อัตราจ้าง วิทยาเขตบางพระ
นางสาวอัมภิณี ลาภสมบูรณ์ดี อาจารย์อัตราจ้าง วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายอัศวิน กิ่งแก้ว รองศาสตราจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นางอาทิตยา นิ่มอนงค์ อาจารย์ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นายอารี เลาะเหม็ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นายอิงคยุทธ พูลทรัพย์ อาจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาวอินทิรา นวสัมฤทธิ์ อาจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายอุธร ฤทธิลึก รองศาสตราจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวอุไรวรรณ ชาญชลยุทธ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายเอกชัย ปริญโญกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี