รายชื่อบุคลากร จำแนกตามประเทศที่จบในวุฒิการศึกษาล่าสุด
���������(Thailand) : สูงกว่าปริญญาตรี
[ จำนวนบุคลากร ][ สารสนเทศบุคลากร ]
ตารางแสดงรายชื่อบุคลากรในหน่วยงาน จำแนกตามตามประเทศที่จบในวุฒิการศึกษาล่าสุด
 ตัวอย่างก่อนพิมพ์
จำนวนบุคลากร 3 คน
       
ชื่อ-สกุลตำแหน่งหน่วยงาน
นายขวัญยืน สร้อยสน คนงาน วิทยาเขตจันทบุรี
นายสนอง ตรีพาทย์ นักการภารโรง วิทยาเขตอุเทนถวาย
นางสุภาภรณ์ มังคลสุ พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3 วิทยาเขตจันทบุรี