รายชื่อบุคลากร จำแนกตามประเทศที่จบในวุฒิการศึกษาล่าสุด
���������(Thailand) : ปริญญาตรี
[ จำนวนบุคลากร ][ สารสนเทศบุคลากร ]
ตารางแสดงรายชื่อบุคลากรในหน่วยงาน จำแนกตามตามประเทศที่จบในวุฒิการศึกษาล่าสุด
 ตัวอย่างก่อนพิมพ์
จำนวนบุคลากร 442 คน
       
ชื่อ-สกุลตำแหน่งหน่วยงาน
นางสาวกชนิภา เสริมลัย อาจารย์อัตราจ้าง วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวกนกรัตน์ เบญจมาศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นางสาวกมลนพวรรณ ขอมุ่งกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวกมลรัตน์ สุริยะสาร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นายกรัณ ปิณฑะเกษตริน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาวกฤตวรรณ ทิพย์ไชย นักประชาสัมพันธ์ วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวกฤษตภรณ์ การลายพุ่ม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นางสาวกล่อมจิตร เบ็ญจวรรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวกวิณตรา แป้นสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นางสาวกวีพร บุญญาวานิชย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวกันตินันท์ ชมกลิ่น นักวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวกันยกร ติดใจดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นางสาวกันยกานต์ พรหมกิจเจริญพร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายกาญจนพันธ์ ยุวรี อาจารย์อัตราจ้าง วิทยาเขตบางพระ
นางสาวกาญจนวรรณ วิวัฒน์ปัญญา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางกาญจนา กรอกกลาง พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3 วิทยาเขตบางพระ
นางสาวกาญจนา เลิศคชสีห์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาวกานดา ทองนพคุณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นางกิตติยา จันทร์เกิด เจ้าพนักงานธุรการ วิทยาเขตบางพระ
นายกิรัณ เรืองทรัพย์ ช่างเทคนิค วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายกุลชัย นาคบุปผา อาจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวกุลิสรา มรุปัณฑ์ธร อาจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นายกุหรั่ง สุปินราช พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2 วิทยาเขตบางพระ
นางสาวเกตน์สิรี เชิดชู เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวเกศริน ฑีฆายุ รองศาสตราจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นายเกษม สุนทราภาคย์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร วิทยาเขตจันทบุรี
นายเกษม หมั่นธรรม อาจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวเกษร อินธิเสน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นางสาวเกษรา สนโชค นักวิชาการประจำห้องปฏิบัติการโรคพืช วิทยาเขตบางพระ
นายเกียรติ อินรัมย์ นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาวขจีพรรณ รื่นรมย์ นักวิชาการศึกษา วิทยาเขตบางพระ
นางสาวขนิษฐา อรรถมานะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตอุเทนถวาย
นางสาวขนิษฐา เพชรสุวรรณ์ นักวิชาการศึกษา วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาวขวัญชนก ก้องโสตร์ นักวิชาการศึกษา วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวขวัญดาว อุทัยศรี นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาเขตบางพระ
นางขวัญเรือน นาสา เจ้าหน้าที่บริหารงานห้องปฏิบัติการ วิทยาเขตบางพระ
นางเขมจิรา เนตรสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นายเข็มเพชร เมธาอัฑฒ์คุณานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวคณิตานันท์ ตันสกุล ผู้ช่วยสัตวแพทย์ วิทยาเขตบางพระ
นายคมกฤช กิตติพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นายคมสัน ระย้าแดง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน วิทยาเขตบางพระ
นางสาวงามจิต อินทวงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นางสาวจงจิต ลิอ่อนรัมย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นางจรีพร เผือกผ่อง พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3 วิทยาเขตบางพระ
นายจเร อุดมยิ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นายจอมยศ กิจนุกุล อาจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวจันทนา กสิวิทย์ นักวิชาการศึกษา วิทยาเขตบางพระ
นายจารุกิตติ์ ขวัญมงคลพงศ์ เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการขาย วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางจารุภา สุนทร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวจารุวรรณ ขุมทอง บุคลากร วิทยาเขตบางพระ
นายจารุวรรณ กุลพญา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาวจำปา คามาวาส อาจารย์อัตราจ้าง วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวจิตรา สวัสดิทัศน์ นักวิชาการศึกษา วิทยาเขตอุเทนถวาย
นางจินตนา แย้มเจริญวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวจินตนา บุนนาค เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นางสาวจินตนา คีรีชล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวจินตนา หนูแจ่ม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาวจินตนา เพชรมณีโชติ อาจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวจิราภรณ์ คงสมมาตย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน วิทยาเขตบางพระ
นางสาวจีรนันท์ เจริญมาก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นางสาวจุฑารัตน์ บุญเชิด นักวิชาการเกษตร วิทยาเขตบางพระ
นางสาวเจนฐกานต์ พลร่ม นักวิชาการพัสดุ วิทยาเขตบางพระ
นายเจษฎา ศรีอะไร นักวิชาการงานฟาร์ม วิทยาเขตบางพระ
นายฉลอง ฉัวเซ่งอี่ อาจารย์อัตราจ้าง วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวฉลอม สิมพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายฉัตรชาย เสกประเสริฐ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตจันทบุรี
นางเฉลิมวรรณ บัวขาว บุคลากร วิทยาเขตบางพระ
นางสาวชญานันทน์ แซ่เฮง บุคลากร วิทยาเขตบางพระ
นายชนสิทธิ์ กุลพญา พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาวชนิตา วุฒิคาวาปี บุคลากร วิทยาเขตบางพระ
นายชวินภัทร์ แช่มภักดี ผู้ช่วยสัตวแพทย์ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวชวิสสรา จินดาศิริอรุณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นางสาวชัชฎาภรณ์ เกษรจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายชัยณรงค์ กิจประเสริฐ นิติกร วิทยาเขตบางพระ
นายชาคริต วินิจธรรม อาจารย์อัตราจ้าง วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวชาลินี ชำนาญวารินทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวชิตขวัญ คุ้มเหลือ บุคลากร วิทยาเขตบางพระ
นายชินณพัฒน์ นนตา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน วิทยาเขตบางพระ
นายชินภัทร์ ชัยโชติกุลชัย อาจารย์ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นางสาวชุติมาศ ไม้เรียง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นายชูวงศ์ สีหนาท นิติกร วิทยาเขตบางพระ
นายเชิดศักดิ์ คงขวัญ อาจารย์อัตราจ้าง วิทยาเขตบางพระ
นางสาวญานิศา เที่ยงสนิท เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายฐิติ หมอรักษา อาจารย์อัตราจ้าง วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวณฐภัทร อัตกลับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นายณรงค์ เธียรประทีปกุล บรรณารักษ์ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นางสาวณัฐกานต์ แช่มช้อย นักประชาสัมพันธ์ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวณัฐชนันท์พร รุ่งไพรวัน นักวิชาการศึกษา วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวณัฐฐนันท์ ป้อมพิมพ์ นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาเขตบางพระ
นางสาวณัฐธิดา ชัยศิริ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นางสาวณัฐรดา นินผาย บุคลากร วิทยาเขตบางพระ
นางสาวณัฐวดี แก้วจินดารัตน์ นักวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตบางพระ
นายณัฐวุฒิ วังกลาง นักวิชาการศึกษา วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวณัฑพร สิทธิประเสริฐ - วิทยาเขตบางพระ
นางสาวณิชาภา พรหมน้อยดำรง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาวดวงพร เหลืองรุ่งรัส นักวิชาการศึกษา วิทยาเขตบางพระ
นางดาราณี มาสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวดารินทร์ สุขใส เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นางสาวดาวใจ รักษ์หิรัญ นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาเขตบางพระ
นางสาวดุษฎี ชลปรีชา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตจันทบุรี
นายเด็ดเดี่ยว บุญมา นักวิชาการศึกษา วิทยาเขตบางพระ
นางเตือนใจ จันทร์เรือง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาวเตือนใจ สลับศรี นักวิชาการศึกษา วิทยาเขตบางพระ
นายถิรเดช ธาดาชัยปกรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาวทยิดา สุขพิมาย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นายทรงยศ สุดใจ หัวหน้าหมวดรถยนต์ วิทยาเขตบางพระ
นางทองจวน วิพัฒน์เจริญลาภ อาจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นายทัศพันธุ์ สุวรรณทัต อาจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวทัศวรรณ อ่อนลิ้ม เจ้าพนักงานธุรการ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวทิพรัตน์ สุศันสนีย์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวทิพวรรณ เรียนรังษี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายธนกฤต จันทร์คง อาจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นายธนชัย มหัธธัญญวานิชย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นายธนภาค กสิวิทย์ นักวิชาการศึกษา วิทยาเขตบางพระ
นางสาวธนันท์ธร กสิณเวทย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตอุเทนถวาย
นายธเนศ วินิจฉัยกุล อาจารย์ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นายธรรมาธิษฐาน แจงเชื้อ อาจารย์อัตราจ้าง วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวธัญณัฐ คำศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาวธัญวลัย วรรณทนะ นักวิชาการงานฟาร์ม วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวธิดารัตน์ อาทรกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายธิตินันท์ เวหล นักวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวธิติพร มะณี นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาเขตอุเทนถวาย
นางสาวธีรดา สุขสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นายธีรศักดิ์ หนูเมฆ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายนครชาย ไวยวิเชียร เจ้าพนักงานธุรการ วิทยาเขตบางพระ
นายนพ วัชโรทัย อาจารย์ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นางสาวนพพร ฤทธาภัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตอุเทนถวาย
นางสาวนภัสชญา ครุฑจ้อน นักประชาสัมพันธ์ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวนภาพร สมบัติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตจันทบุรี
นายนริศ พละสุ อาจารย์อัตราจ้าง วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวนริศรา บุญเรือง เจ้าพนักงานธุรการ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นางสาวนริศรา ไม้เรียง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายนริส ระบอบ อาจารย์ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นางสาวนริสรา แก้วฉาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางนฤมล เวชกูล อาจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวนวลฉวี กิมใช้ บุคลากร วิทยาเขตบางพระ
นายนวินธร กุลพญา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาวนัฐกานต์ สิทธิสาร เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาวนันท์ณภัส นันท์วิพัฒน์ บรรณารักษ์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาวนันทนา เยื้องไกรงาม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นางนันทยา จันด้วง นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาเขตบางพระ
นางสาวนันทวัน สิงห์รอด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตจันทบุรี
นางนันทาวดี รัตนกุล บุคลากร วิทยาเขตอุเทนถวาย
นางสาวนันทิยา ชมโฉม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นางสาวนารี ติดใจดี บุคลากร วิทยาเขตบางพระ
นางสาวนารีรัตน์ บุญมั่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นางสาวน้ำผึ้ง ตรีภัทร์ นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาเขตบางพระ
นางสาวน้ำฝน ตรีภัทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นางสาวน้ำอ้อย แถมฉิมพลี นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวนิชาภา พรหมอินทร์ นักวิชาการศึกษา วิทยาเขตบางพระ
นางนิตยา เพียงตา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตอุเทนถวาย
นางสาวนิติภรณ์ กรีวัชรินทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นางสาวนิภาพร จุฬารมย์ นักวิชาการศึกษา วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวนิรัญญา พานทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นางสาวนิราวัลย์ ศรีทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นายนิรุติ ศรีสวัสดิ์ อาจารย์อัตราจ้าง วิทยาเขตบางพระ
นางสาวนุชจาณี พรศรี นักวิชาการศึกษา วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวนุชนาท อินนิล นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายนุลอัฟฎา สาและ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นายเนธิวรรธน์ หล้าสมบูรณ์ นักวิชาการเทคโนโลยีทางการศึกษา วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายบัณฑิต ฤทธาภัย อาจารย์ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นายบันลือศักดิ์ รัตนะภักดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวเบญจพร เกตุมณี เจ้าหน้าที่ธุรการ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นางสาวเบญจมาศ สุวรรณทัต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นางสาวเบญจมาศ วงศ์สาลี อาจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวเบญจวรรณ ทองขุนดำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาวประกาย ขวัญหลาย นักวิชาการศึกษา วิทยาเขตบางพระ
นางสาวประณต กล่ำสมบูรณ์ อาจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นายประทีป วิจิตรศรีไพบูลย์ อาจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายประภัทร์ ทองดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นายประสิทธิ์ ฐานาวิวัฒน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตจันทบุรี
นายประเสริฐ พิศวงค์ นักวิชาการประมง วิทยาเขตบางพระ
นายประเสริฐ ชัยมัธยมผล สถาปนิก วิทยาเขตอุเทนถวาย
นางปราณี นิมิบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวปราณี มีศิริสุข อาจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวปราณีต สมพล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตจันทบุรี
นางปรารถนา อังคประสารทชัย อาจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายปรีชาพล สมศักดิ์ อาจารย์อัตราจ้าง วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวปรียาพร บังเกิดสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นางสาวปรียาวรรณ เชื้อวิเชียร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตจันทบุรี
นายปวีณ อิทรสันติ อาจารย์อัตราจ้าง วิทยาเขตบางพระ
นางสาวปัญจพร โพธิ์ทอง ผู้ช่วยสัตวแพทย์ วิทยาเขตบางพระ
นายปัญญา จอมทะรักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิทยาเขตบางพระ
นายปัณฐวิชญ์ ธนเลิศนริทธิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวปาณิสรา วงษ์ชมภู นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวปาริชาด บัวขาว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นางสาวปาริชาติ ชมน้อย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาวปาริชาติ เพชรอินทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นางปิยะนันท์ เนตรดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นางสาวปิยะรัช บุญจง นักวิชาการศึกษา วิทยาเขตบางพระ
นางสาวปุณณภา เขียวสลับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นางสาวปุณณภา เหลื่อมล้ำ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวเปรมจิตร เพลินลาภ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นางสาวเปรมปรีดา สลับสี นักวิชาการพัสดุ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวผกากาญจน์ แจ้งสว่าง เจ้าพนักงานธุรการ วิทยาเขตบางพระ
นายพงษ์เทพ อิ่มเอิบ เจ้าหน้าที่บริหารงานห้องปฏิบัติการ วิทยาเขตบางพระ
นายพงษ์ศักดิ์ ไทยทอง นิติกร วิทยาเขตบางพระ
นางสาวพรณิชา โพธิโส นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวพรทิพย์ ผิวผ่อง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นางสาวพรทิพย์ จำจด นักวิชาการพัสดุ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวพรไพลิน เช้าฉ้อง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นางสาวพรรณราย แฉล้มรักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาวพลอยแก้ว ไทยรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นางสาวพัชร์สิตา ศิรวงศ์ภัสสรา เจ้าหน้าที่บริหารงานห้องปฏิบัติการ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวพัชรินทร์ สุวรรณมาลี นักวิชาการประจำห้องปฏิบัติการประมง วิทยาเขตบางพระ
นางสาวพัชริยา กรกำจายฤทธิ์ นักวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตบางพระ
นางพัฒนาพร เทียมเมือง อาจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางพัณณ์ชิตา ทองเอี่ยม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นางสาวพิชยาภรณ์ รุ่งรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นางสาวพิรพร สุระประเสริฐ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นายพิรพัฒน์ เพียรมั่นคง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นายพิศาล ทองนพคุณ อาจารย์อัตราจ้าง วิทยาเขตจันทบุรี
นายพิษณุกร มะกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นางสาวเพ็ญธิดา วงศาโรจน์ นักวิชาการศึกษา วิทยาเขตบางพระ
นางสาวเพ็ญประภา พงษ์ประยูร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวเพ็ญศิริ โฉมกาย นักวิชาการศึกษา วิทยาเขตบางพระ
นายไพรัตน์ อำลอย อาจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวไพรินทร์ คงสมร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นายไพโรจน์ วุฒิชัย นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวภคมน คงสมมาตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิทยาเขตบางพระ
นายภพพรหมินทร์ วโรตม์วัฒนานนท์ นักประชาสัมพันธ์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาวภรณี เลาห์กิติกูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวภัชรี วาดี อาจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวภัทธร ญาณะชัย อาจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาวภัทราภรณ์ แสงสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นางภาคินี วุฒิชัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตจันทบุรี
นายภาณุวัฒน์ สุทธิกรรัตนชัย นักวิชาการศึกษา วิทยาเขตบางพระ
นางสาวภาวดี บุญรอดอยู่ อาจารย์ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นายมงคล เนตรสุวรรณ์ นักวิชาการศึกษา วิทยาเขตบางพระ
นายมณฑล มหันตกาสี นักวิชาการศึกษา วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวมณี โพธิ์เผือก นักวิชาการศึกษา วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวมนัสนันท์ พันธ์ชมภู เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นางสาวมนัสวี สอนเมือง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นายมนูญ จิตรสำเริง อาจารย์ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นางมลฤดี กองสำลี อาจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวมัทนา ชาญกิจ อาจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวมีนนภา รักษ์หิรัญ อาจารย์อัตราจ้าง วิทยาเขตจันทบุรี
นายเมธี จันทชาติ เจ้าหน้าที่สารสนเทศ วิทยาเขตบางพระ
นายยศภัทร เรืองไพศาล อาจารย์อัตราจ้าง วิทยาเขตบางพระ
นายยิ่งยศ ทิพย์ศรีราช อาจารย์อัตราจ้าง วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวยุคลธร กิมเส็ง พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3 วิทยาเขตบางพระ
นายยุทธนา สุดใจ เจ้าพนักงานธุรการ วิทยาเขตบางพระ
นางยุวดี คงภิรมย์ชื่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวยุวลักษณ์ เชื้อเงิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นางสาวเย็นจิตร โพธิสาร เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นางสาวรตินันท์ กระดุมทอง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายรวินทร์ วีระชาติพิทักษ์ชน นักวิชาการศึกษา วิทยาเขตจันทบุรี
นายระวิน สืบค้า อาจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นายรักชาติ จ้อนร่อยวุฒิ นักวิชาการศึกษา วิทยาเขตจันทบุรี
นายรังสรรค์ ค้าพริกไทย อาจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นายรังสรรค์ กุฏสำโรง อาจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวรัชนิดา เจริญทรัพย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตจันทบุรี
นางรัชนีวรรณ ติยะวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวรัชสุดา บัวคง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นางรัตนกร รอดรัตน์ พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3 วิทยาเขตบางพระ
นางรัตน์พิมล จันทร์กลม นักวิชาการศึกษา วิทยาเขตบางพระ
นางรัตน์ภรณ์ สุขเจียมพะเนา นักวิชาการศึกษา วิทยาเขตบางพระ
นางสาวรัตนา คงสืบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นางสาวรัตนากร ชาญชลยุทธ นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางรัตนาภรณ์ ปิ่นทอง นักวิชาการศึกษา วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายราชันย์ อัพภัยชา อาจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวรินทร์ศิริ จีนโห้ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นางสาวรุ่งรัตน์ สุวรรณกูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นางสาวรุ้งรุจี โช๊ะมาลี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายรุ่งโรจน์ ตับกลาง อาจารย์อัตราจ้าง วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวรุ่งอรุณ ดอนจันทร์ทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานห้องปฏิบัติการ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวเรวดี หอมเอนก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นางสาวลลิตา ครองพิทยา นิติกร วิทยาเขตบางพระ
นางสาวลักษิกา ปรีดาวัลย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นางสาวลัดดาวัลย์ เจริญสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางลาวัลย์ เหยียดไธสง เจ้าพนักงานพัสดุ วิทยาเขตจันทบุรี
นางลำพึง สีทองคำ นักวิชาการศึกษา วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายลือชา เนียรมงคล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตบางพระ
นายวทัญญู รอดประพัฒน์ อาจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นางวนิดา ชุติมากุล นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาววรรณวิสาข์ อินทะปัญญา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นางสาววรรณษา บางโสง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นางสาววรรณา บุญมี นักวิชาการพัสดุ วิทยาเขตบางพระ
นางสาววรรษมน ทวีกิตติวงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นายวรวิน ชาวกัณหา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นายวรวุฒิ ตะนุมงคล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นางสาววรัญญา สิมมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นางสาววรัญญา เดชพงษ์ นักวิชาการศึกษา วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางวราภรณ์ คำอ้าย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นางสาววราภรณ์ เหมืองอุ่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาววราภรณ์ สมจันทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตจันทบุรี
นายวรายุทธ สาเพิ่มทรัพย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายวัชรพงศ์ เข็มแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นายวัชระ น้อยคงคา อาจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นายวัฒนา อำนวยสิทธิโชค วิศวกร วิทยาเขตบางพระ
นางสาววันทนา นาคทิพย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาววันวิสาข์ สุขเจริญ นักวิชาการศึกษา วิทยาเขตบางพระ
นางวันศิริ ชูภาระ นักวิชาการพัสดุ วิทยาเขตบางพระ
นายวิชาญ ทองท่าฉาง อาจารย์ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นางสาววิชิดา จินดาดามพ์ นักวิชาการศึกษา วิทยาเขตจันทบุรี
นายวิทยา คณาวงษ์ อาจารย์อัตราจ้าง วิทยาเขตจันทบุรี
นายวิรัตน์ เติมแต้ม เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาววิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นายวิษณุ ลิขิตพงศธร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายวิษณุ โชโต นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตบางพระ
นายวิษณุวัฒน์ วาสนจิตต์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาววิสา สงแป้น นักวิชาการศึกษา วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาววิสาพรรณ ยิ้มแย้ม นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาววีณา จูงพันธ์ อาจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นางวีนัส ปั้นคล้าย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นางสาววีรยา แจ่มสวัสดิ์ นักวิจัย วิทยาเขตบางพระ
นางสาววีรยา ใจกว้าง นักวิชาการศึกษา วิทยาเขตบางพระ
นายวีรศักดิ์ วีระชาติพิทักษ์ชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นายวีระศักดิ์ โนนม่วง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นายวุฒิกร แก้วเงินลาด อาจารย์ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นายวุฒิชัย แสงงาม นักวิชาการศึกษา วิทยาเขตบางพระ
นายวุฒิพงษ์ สิงยะเมือง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายวุฒิภัทร หนูยอด อาจารย์อัตราจ้าง วิทยาเขตจันทบุรี
นายเวนิส บรรพตา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายศรัณยา วิทยาคม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นายศราวุฒิ แก้วสุข เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ วิทยาเขตบางพระ
นายศราวุธ จันทร์กลาง อาจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นายศรีศักดิ์ เย็นมะโนช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นายศรุฒ รอดเพ็ชร์ อาจารย์อัตราจ้าง วิทยาเขตบางพระ
นางศศิวิมล แจ้คำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นายศักดิ์นรินทร์ ช่างเรือน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา วิทยาเขตจันทบุรี
นายศักดิ์ระพี พริบไหว อาจารย์อัตราจ้าง วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวศันสนีย์ วัดเขียว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาวศิประภา เจนสัญญายุทธ นักวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวศิริกมล นิยมวรรณ์ นักวิชาการศึกษา วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวศิรินภา สุคำ นักวิชาการศึกษา วิทยาเขตบางพระ
นางสาวศิริพงษ์ สุคันธจันทร์ อาจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาวศิริพร รุ่งแสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิทยาเขตบางพระ
นางสาวศิริพร ทองสุข นักวิชาการศึกษา วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวศิริรัตน์ กสิวิทย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นางสาวศิริวลัย วรรณโต เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาวศิวลักษ์ คำแสงดี นักวิชาการห้องปฏิบัติการ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวศุภวรรณ สงมูลนาค อาจารย์อัตราจ้าง วิทยาเขตบางพระ
นายศุภวัฒน์ คุณานุวัฒน์ อาจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวศุภากร สุจริตชัย อาจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวศุภิดา ดีพลงาม เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวสงวน นามเที่ยง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตจันทบุรี
นายสถาพร ทรัพย์วิบูลพงษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตบางพระ
นายสถิตย์ เจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิทยาเขตบางพระ
นายสมเจตน์ รัตนตรัยดำรง วิศวกรควบคุมงาน วิทยาเขตบางพระ
นางสมใจ ศักดาเดช นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายสมชาย คุ้มถนอม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นายสมชาย คุณจันทร์ นักวิชาการศึกษา วิทยาเขตจันทบุรี
นายสมชาย พุยศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นางสมปอง นวมสุวรรณ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน วิทยาเขตบางพระ
นายสมพจน์ คำแก้ว อาจารย์อัตราจ้าง วิทยาเขตบางพระ
นางสาวสมพร พริ้งพัฒนพงษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสมพิศ ทองคำ อาจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาวสมพิศ งามประเสริฐ บรรณารักษ์ วิทยาเขตบางพระ
นายสมโภชน์ สนธิโยธิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวสมัญญา พิมพาลัย บุคลากร วิทยาเขตบางพระ
นายสันติคม ศรีเจริญ เจ้าหน้าที่ประจำฟาร์ม วิทยาเขตบางพระ
นายสานิตย์ คามาวาส นักวิชาการศึกษา วิทยาเขตจันทบุรี
นายสายยันร์ วันวิเศษ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาวสำรวย สุขเจริญ นักวิชาการศึกษา วิทยาเขตอุเทนถวาย
นายสิชล เกตุสิงห์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตบางพระ
นายสิทธิชัย ด้องแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตบางพระ
นายสิปปกร พรหมปั้น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นางสาวสิรินดา โชตินอก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นางสาวสิริพิทยา พร้อมเพรียง บุคลากร วิทยาเขตบางพระ
นางสาวสิริเพ็ญ สร้อยฟ้า เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสิริวรรณ ฉัตรเฉลิมกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายสืบพงษ์ ม่วงชู อาจารย์ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นายสืบศักดิ์ สุ่มเล็ก อาจารย์ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นางสาวสุจิตรา อานนท์ นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาเขตบางพระ
นางสาวสุชัญญา งิ้วไธสง นักวิชาการศึกษา วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวสุชาดา วงษ์คำมี นักวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวสุชิตา แดงใส เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นางสาวสุติมา น้อยพรหม บุคลากร วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสุทธิภา สุกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายสุเทพ เย็นลับ นักวิชาการศึกษา วิทยาเขตจันทบุรี
นางสุธัญญา พรหมสมบูรณ์ รองศาสตราจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นายสุนทร บุญมีมาก นักวิชาการศึกษา วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวสุนันท์ สิงห์ดวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายสุนาวิน ปานใหญ่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นางสาวสุนิสา อาจหยุด นักวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวสุนีย์ ใจมั่น นักวิชาการพัสดุ วิทยาเขตจันทบุรี
นายสุพจน์ แวงภูลา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นางสาวสุพรรณี รัตนานนท์ อาจารย์อัตราจ้าง วิทยาเขตบางพระ
นางสาวสุพัฒน์ ปรางนวน นักวิชาการศึกษา วิทยาเขตบางพระ
นางสุพัตรา พูลพืชชนม์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวสุพัตรา ช่วยนุกูล เจ้าพนักงานธุรการ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาวสุพัตรา แป้นเพชร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาวสุพัตรา ชวลิตศิลป์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวสุพัตรา เอี่ยมเทียม นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาเขตจันทบุรี
นางสุพิน พรประเสริฐ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นางสุภร พงษ์สำราญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นางสุภิญญา แย้มรัตน์ อาจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นายสุมล อินทร์มี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวสุมาลี เกิดแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นางสาวสุมิตรา ศิลปชัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นางสาวสุรณี ชัยวัฒนพงษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตอุเทนถวาย
นายสุรบดินทร์ อุตมัง เจ้าหน้าที่บริหารงานห้องปฏิบัติการ วิทยาเขตบางพระ
นายสุรัตน์ พุ่มสวัสดิ์ อาจารย์อัตราจ้าง วิทยาเขตบางพระ
นางสาวสุรีย์พร พยนต์เลิศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นางสาวสุรียพัชร์ เสาวพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นางสาวสุวดี บุญฉิม บุคลากร วิทยาเขตบางพระ
นางสุวรรณ์ ก่อแก้ว นักวิชาการพัสดุ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวสุวรรณา ปัดทาบาล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นางสาวสุวินชา สมาเกตุ นักวิชาการศึกษา วิทยาเขตบางพระ
นายสู้ศึก ศิลป์จารุ อาจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นายเสกศิลป์ มีดี นักวิชาการศึกษา วิทยาเขตบางพระ
นายเสกสรร สุระเกตุ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ วิทยาเขตบางพระ
นายเสกสรรค์ ปลื้มสวาสดิ์ อาจารย์ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นางเสาร์วณี สุระทัต นักวิชาการศึกษา วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวเสาวลักษณ์ ศักดิ์บริบูรณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาวแสงจันทร์ เทียบพิมพ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นางโสภา อ่างกระโทก พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3 วิทยาเขตบางพระ
นางสาวโสรดา กลิ่นสุคนธ์ นักวิชาการศึกษา วิทยาเขตบางพระ
นางสาวหทัยรัตน์ งามดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นายอธิคม พฤกษ์ศศิธร อาจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นายอธิคม ชินอ่อน อาจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวอธิษฐาน บุญเสริม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นางสาวอนงลักษณ์ สุขใส เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นางสาวอนัญญา นครวงษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานห้องปฏิบัติการ วิทยาเขตบางพระ
นายอนุวัฒน์ โชโต นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวอภิญญา สนธิศักดิ์ นักวิชาการศึกษา วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวอภิรดี ภาวงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นายอภิวัฒน์ จันโท นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวอมรรัตน์ อังคเศรณีกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาวอมรรัตน์ ทองเลี่ยม บุคลากร วิทยาเขตบางพระ
นางสาวอเมธยา นวลเป้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิทยาเขตบางพระ
นางสาวอรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นางอรทัย วงศ์ภักดี อาจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาวอรทัย ตรีภัทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นางอรพรรณ เหลาทอง พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3 วิทยาเขตบางพระ
นางสาวอรพรรณ เปล่งขำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นางอร่ามพรรณ ชาญนารถ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นางอรุณ บุญเสริม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นางสาวอรุณรัตน์ แซ่เฮ้า เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางภาษา วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายอังกูร กิตติวรกาล นักวิชาการศึกษา วิทยาเขตบางพระ
นางสาวอัญชลี มะลิวัลย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาวอัญชลี ตองอ่อน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาวอันธิกา ไชยศิลป์ นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาเขตบางพระ
นางสาวอันธิกา ศักขิณาดี นักวิชาการศึกษา วิทยาเขตบางพระ
นางสาวอัมรา เชื้อชาญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นางสาวอัมรา เพ็ชรโปรี อาจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นายอาคม บุญปัญญา อาจารย์ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นายอำมาตย์ คุณสวัสดิ์ อาจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวอุบลรัตน์ พวงงาม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นางสาวอุไร ก๋ายศ นักวิชาการศึกษา วิทยาเขตจันทบุรี
นายเอกพันธุ์ อินทร์งาม เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ วิทยาเขตบางพระ