รายชื่อบุคลากร จำแนกตามประเทศที่จบในวุฒิการศึกษาล่าสุด
���������(Thailand) : ต่ำกว่าปริญญาตรี
[ จำนวนบุคลากร ][ สารสนเทศบุคลากร ]
ตารางแสดงรายชื่อบุคลากรในหน่วยงาน จำแนกตามตามประเทศที่จบในวุฒิการศึกษาล่าสุด
 ตัวอย่างก่อนพิมพ์
จำนวนบุคลากร 268 คน
       
ชื่อ-สกุลตำแหน่งหน่วยงาน
นางสาวกรณัฐา คำโฮม คนงาน วิทยาเขตจันทบุรี
นายกฤษณ์ เทศสมบูรณ์ พนักงานขับรถยนต์ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวกัญญณัฐ กรมทอง เจ้าพนักงานธุรการ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวกัญญ์วรา นามเงิน เจ้าพนักงานธุรการ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นางสาวกัลยาณี ทองกลัด คนงาน วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวกัลยาณี หารฤทา เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาวกาญจนา ศรีมันตะ เจ้าพนักงานธุรการ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นายกำธร เขียวแก่ เจ้าหน้าที่ธุรการ วิทยาเขตบางพระ
นางกินรี โอวาท คนงานห้องทดลอง วิทยาเขตบางพระ
นางสาวกุลภาญา หมั่นเขตกิจ คนงาน วิทยาเขตจันทบุรี
นายเกษม วรรณขันธ์ คนงาน วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวเกษศิรินทร์ บุญสุวรรณ เจ้าพนักงานธุรการ วิทยาเขตบางพระ
นางเกื้อกูล ริสอาด นักการภารโรง วิทยาเขตอุเทนถวาย
นายเกือน แก่นในเมือง พนักงานโทรศัพท์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางขวัญตา แก้วแสน เจ้าพนักงานธุรการ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นายจตุรงค์ ศึกษา คนงาน วิทยาเขตบางพระ
นายจตุรงค์ นิลปาน พนักงานประจำห้องทดลอง วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวจริยา บุญเสริม คนงาน วิทยาเขตบางพระ
นายจักริน เกตุบาง พนักงานขับรถยนต์ วิทยาเขตบางพระ
นายจันทร์ เรืองภู่ พนักงานขับรถยนต์ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวจันทร์เสวย คำนึก เจ้าพนักงานธุรการ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาวจำนงค์ พิมขาว เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ วิทยาเขตบางพระ
นายจำนงค์ เพิ่มชาติ คนงาน วิทยาเขตบางพระ
นายจำเนียร ศักดิ์เนตร นักการภารโรง วิทยาเขตจันทบุรี
นายจำปี ทันใจ ยาม วิทยาเขตจันทบุรี
นายจำรัส จันทร์ผ่อง พนักงานขับรถยนต์ วิทยาเขตบางพระ
นายจำรัส ไวยประที พนักงานอัดสำเนา วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายจำลอง ภู่วงษ์ นักการภารโรง วิทยาเขตอุเทนถวาย
นางจิตร รินทร์ราษฎร์ แม่บ้าน วิทยาเขตบางพระ
นางสาวจีรนันท์ ขัดทา คนงานเกษตร วิทยาเขตบางพระ
นางจีรัชชา ปรางศรี ผู้ปฏิบัติงานบริหาร วิทยาเขตบางพระ
นางสาวจุฑาทิพย์ บูรณ์เจริญ เจ้าพนักงานธุรการ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นางสาวจุมมณี โคตนาม เจ้าพนักงานธุรการ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางเจียมจิต จันทร์สมาน คนงาน วิทยาเขตบางพระ
นายฉัตรชาย ศุภจารีรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวฉันท์ชนก กิ่มแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางชนิกานต์ สวัสดิ์วอ เจ้าหน้าที่ธุรการ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวชนิภรณ์ ผู้ช่วย คนงาน วิทยาเขตจันทบุรี
นายชรินทร์ ตัญญะสิทธิ์ คนงานเกษตร วิทยาเขตบางพระ
นายชรินทร์ แจ้งเนตร ลูกมือช่าง วิทยาเขตบางพระ
นายชวลิต แก้วจันทึก คนงาน วิทยาเขตจันทบุรี
นายชัยยงค์ เกียรติโกศลกุล เจ้าพนักงานห้องปฏิบัติการ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นายชัยรัตน์ อินทจิรัง นักการภารโรง วิทยาเขตอุเทนถวาย
นายชัยวัฒน์ ชลวานิช พนักงานขับรถยนต์ วิทยาเขตบางพระ
นายชำนาญ แก้วเจริญ คนงาน วิทยาเขตจันทบุรี
นายชิดชัย บุญศิริ คนงาน วิทยาเขตจันทบุรี
นายชูเกียรติ ธรรมณี ยาม วิทยาเขตอุเทนถวาย
นายเชิดชาย เส็งจีน นักการภารโรง วิทยาเขตอุเทนถวาย
นายฐากูร มีทรัพย์สถาพร เจ้าพนักงานธุรการ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายณรงค์ วันไชย์ คนงานเกษตร วิทยาเขตบางพระ
นายณัฐชัย กองมูล พนักงานขับรถยนต์ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวดวงฤทัย ทองทัพไทย เจ้าพนักงานธุรการ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายดาวรุ่ง พรมสุวรรณ์ คนงาน วิทยาเขตบางพระ
นางดาวเรือง พายตะคุ พนักงานอัดสำเนา วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายดำรงพล ฟับประโคน คนงาน วิทยาเขตจันทบุรี
นายแดง ศิลารัตน์ พนักงานขับรถยนต์ วิทยาเขตบางพระ
นางต้อย สุรคำ คนงาน วิทยาเขตบางพระ
นายเตชากิจ คุ้มเหลือ พนักงานขับรถยนต์ วิทยาเขตบางพระ
นายถาวร เกิดศรีสุข คนงาน วิทยาเขตบางพระ
นายทองลี ชัยชาญ เจ้าพนักงานห้องปฏิบัติการ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวทัศนวรรณ โอสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตบางพระ
นางทัศนี กสิวิทย์ คนงาน วิทยาเขตบางพระ
นางสาวทัศนีย์ แจ้งสว่าง แม่บ้าน วิทยาเขตบางพระ
นางสาวทิพยวรรณ รุ่งศิริ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี วิทยาเขตบางพระ
นางสาวทิพวรรณ จันชัยชิต เจ้าหน้าที่ธุรการ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายธนกฤต วงษ์เจริญผล พนักงานขับรถยนต์ วิทยาเขตจันทบุรี
นายธนพงษ์ ไกรสวรรค์ พนักงานขับรถยนต์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายธนูศร อินทอง คนงาน วิทยาเขตจันทบุรี
นายธวัช แจ้วสว่าง คนงานเกษตร วิทยาเขตบางพระ
นายธวัชชัย พรรณศรี คนงาน วิทยาเขตจันทบุรี
นายธัญญะ ศิริสวัสดิ์ เจ้าพนักงานธุรการ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นางสาวธิติยา ไกรบุตร เจ้าพนักงานธุรการ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายธีรชัย ล้ำเลิศ พนักงานขับรถยนต์ วิทยาเขตบางพระ
นางนงนุช พรหมประเสริฐ คนงานห้องทดลอง วิทยาเขตบางพระ
นางสาวนงลักษณ์ สักขาพรม เจ้าพนักงานธุรการ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นายนฤดล รัตนบุญส่ง พนักงานขับรถยนต์ วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวนฤมล อภัยพลชาญ เจ้าพนักงานธุรการ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาวนวรัตน์ บุญปลูก เจ้าหน้าที่ธุรการ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นางนวล นินนาทนนท์ นักการภารโรง วิทยาเขตบางพระ
นางน้อย วันชัย แม่บ้าน วิทยาเขตบางพระ
นางนันทนา ปาละวงศ์ แม่บ้าน วิทยาเขตบางพระ
นางสาวนันทวัน รอดดี เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการขาย วิทยาเขตจันทบุรี
นางนิภาพร กรุดนิต เจ้าหน้าที่ธุรการ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นายนิรัญ จันทร์สมาน ยาม วิทยาเขตบางพระ
นายบรรจง ชาวกัณหา ลูกมือช่าง วิทยาเขตบางพระ
นายบรรเทิง วิถี เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีการศึกษา วิทยาเขตจันทบุรี
นางบัวลา ศรีแก้ว นักการภารโรง วิทยาเขตจันทบุรี
นายบุญช่วย กุลพญา พนักงานพิมพ์แบบ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายบุญชู ฉุนกระโทก คนงานเกษตร วิทยาเขตบางพระ
นายบุญเชิด อ่ำสมบูรณ์ นัการภารโรง วิทยาเขตอุเทนถวาย
นายบุญปัญญา รู้คุณ คนงาน วิทยาเขตจันทบุรี
นายบุญมี สาระผล พนักงานขับรถยนต์ วิทยาเขตบางพระ
นายบุญยัง เย็นสำราญ ช่างไม้ วิทยาเขตจันทบุรี
นายบุญยัง ทับทวี พนักงานขับรถยนต์ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นายบุญลือ เกษเกษม คนงาน วิทยาเขตจันทบุรี
นายบุญลือ มาเห็ม พนักงานขับรถยนต์ วิทยาเขตบางพระ
นายบุรเวทย์ เรื่อศรีจันทร์ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่าย วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาวปทุมพร ปัจจุโส เจ้าพนักงานธุรการ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายประกาย สินธุรส คนงาน วิทยาเขตจันทบุรี
นายประจักร แฉล้มรักษ์ พนักงานขับรถยนต์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาวประทิน ต่างศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นายประเทือง เกษสุวรรณ์ ยาม วิทยาเขตอุเทนถวาย
นายประยงค์ วันชัย คนงานเกษตร วิทยาเขตบางพระ
นายประโยชน์ สร้อยสน พนักงานขับรถยนต์ วิทยาเขตบางพระ
นายประวัติ นาคพุ่ม คนงาน วิทยาเขตบางพระ
นายประวัติ มั่งคั่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป วิทยาเขตจันทบุรี
นายประสิทธิ์ ทรัพย์อาภรณ์ คนงาน วิทยาเขตจันทบุรี
นายประเสริฐ เป็นสุข นักการภารโรง วิทยาเขตจันทบุรี
นายประเสริฐ บุสุวะ พนักงานขับรถยนต์ วิทยาเขตบางพระ
นางปราณี พ้นภัยพาล คนงาน วิทยาเขตบางพระ
นางปราณี อุ่มเอิบ เจ้าพนักงานธุรการ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นางสาวปรานอม แจ่มจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาวปริยากร สว่างศรี เจ้าพนักงานธุรการ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายปรีชา ชาตรีกุล พนักงานห้องทดลอง วิทยาเขตอุเทนถวาย
นางสาวปัทมา โต๊ะหิรัญ เจ้าพนักงานธุรการ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นายปาน ภูมิโคกรักษ์ ลูกมือช่าง วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายปิติพัฒน์ กิตติ์พิภัทร์กุล อาจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวปิยะมาศ ชุ่มเงิน เจ้าหน้าที่ธุรการ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวเปรมจิต หนุนดี เจ้าหน้าที่ธุรการ วิทยาเขตบางพระ
นายพงศ์ปณต นิลจง เจ้าพนักงานธุรการ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นางสาวพนิดา ขาวฉวี คนงาน วิทยาเขตบางพระ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรทิพย์ สะเมนรัมย์ เจ้าพนักงานธุรการ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นางพรเลียง รูปใส คนงาน วิทยาเขตบางพระ
นายพะเนียด แสงสง่า พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวพัชรี เส็งจีน นักการภารโรง วิทยาเขตอุเทนถวาย
นายพิเชษฐ สถิตเสถียร คนงาน วิทยาเขตบางพระ
นางสาวพิณนภา ทองศรี คนงาน วิทยาเขตบางพระ
นางสาวพิมพ์ขวัญ พันธ์น้อย เจ้าพนักงานธุรการ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายพีระศักดิ์ พวงสมบัติ ช่างเทคนิค วิทยาเขตบางพระ
นางสาวเพ็ญศรี นาทุ่งนุ้ย เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ วิทยาเขตจันทบุรี
นางแพ สุดนาลาว พนักงานอัดสำเนา วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางแพรวพรรณ สุวรรณหงส์ หัวหน้าหมวดสถานที่ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายไพฑูรย์ โอวาท คนงาน วิทยาเขตบางพระ
นางไพรินทร์ ซิ้มเต็ก พนักงานห้องปฏิบัติการเคมี วิทยาเขตบางพระ
นายภราดร ศรีราวุธ ยาม วิทยาเขตอุเทนถวาย
นางสาวภาณี ปสาทิกานนท์ เจ้าหน้าที่ธุรการ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นางภาวัลย์ พุทธมาตย์ คนงาน วิทยาเขตบางพระ
นายมงคล งามทรัพย์ คนงาน วิทยาเขตบางพระ
นายมณี พันสี พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา วิทยาเขตบางพระ
นางสาวมนตรา เหมราช เจ้าพนักงานธุรการ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาวมนทกานต์ เดชพัง เจ้าหน้าที่ธุรการ วิทยาเขตบางพระ
นางม้วย แก่นในเมือง นักการภารโรง วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางมะลิ กสิวิทย์ คนงาน วิทยาเขตบางพระ
นางสาวมัตติกา ไชยปัดถา เจ้าพนักงานธุรการ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นายมานะ วิทยาคม ยาม วิทยาเขตบางพระ
นางสาวมานี เป็นไทย นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาเขตบางพระ
นายมาโนด สีแสง พนักงานขับรถยนต์ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นางมาลัย ทัพนันท์ นักการภารโรง วิทยาเขตอุเทนถวาย
นางย้อย มีสุวรรณ์ นักการภารโรง วิทยาเขตบางพระ
นายยุทธชัย ชิตตโสภณ พนักงานขับรถยนต์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางยุพา ล่ามกิจจา แม่บ้าน วิทยาเขตบางพระ
นางสาวเยาวภา ชลคุณากร เจ้าหน้าที่ธุรการ วิทยาเขตบางพระ
นายโยธิน บัวศรี คนงาน วิทยาเขตจันทบุรี
นายรณกฤต ศิลาทะ พนักงานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางระวีนันท์ เอกเฉลิมวุฒิ คนงาน วิทยาเขตบางพระ
นายรัชชาพงษ์ มะลิทอง พนักงานขับรถยนต์ วิทยาเขตบางพระ
นางรัชนีย์ ธรรมณี นักการภารโรง วิทยาเขตอุเทนถวาย
นายรัฐพงศ์ เรือนคำ คนงาน วิทยาเขตจันทบุรี
นายรำแพน ทองคำ ลูกมือช่าง วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางเรไร เพิ่มชาติ คนงานเกษตร วิทยาเขตบางพระ
นางแรมจันทร์ ชมภูน้อย เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตบางพระ
นางละมูล ซิ้มเจริญ คนงาน วิทยาเขตบางพระ
นางสาวลัดดา มูจลินทร์วิลาส เจ้าพนักงานธุรการ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายวชิรศักดิ์ เอ้ยวัน พนักงานขับรถยนต์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาววนิดา ปาละวงศ์ คนงาน วิทยาเขตบางพระ
นายวรวุฒิ เรืองพงษ์ เจ้าพนักงานธุรการ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายวรเศรษฐ์ มงคลศิล พนักงานขับรถยนต์ วิทยาเขตบางพระ
นายวสันต์ จารุเสน เจ้าหน้าที่ธุรการ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นายวัชรินทร์ กรัชศิลสกุล พนักงานขับรถยนต์ วิทยาเขตบางพระ
นายวัชรินทร์ ภิรมย์ปั่น พนักงานขับรถยนต์ วิทยาเขตบางพระ
นายวันชัย เอี่ยมระหงษ์ นักการภารโรง วิทยาเขตอุเทนถวาย
นายวันชัย รังกุพันธุ์ ยาม วิทยาเขตอุเทนถวาย
นางวันเพ็ญ ตรีพาทย์ นักการภารโรง วิทยาเขตอุเทนถวาย
นายวัลลภ ทำสวน คนงาน วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาววารุณี คดประเสริญ เจ้าพนักงานธุรการ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางวาสนา วันไชย์ แม่บ้าน วิทยาเขตบางพระ
นายวิทูล เสียงเพราะ นักการภารโรง วิทยาเขตบางพระ
นายวินท์ธณาพัฐ ณรงค์ฤทธิ์ พนักงานขับรถยนต์ วิทยาเขตบางพระ
นายวินัย แสงสง่า นักการภารโรง วิทยาเขตจันทบุรี
นายวินัย หล้าพระบาง อาจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นางวิภาภรณ์ กสิวิทย์ คนงาน วิทยาเขตบางพระ
นางวิมล นาคบูรณะ เจ้าหน้าที่ธุรการ วิทยาเขตบางพระ
นายวิรัช รินทร์ราษฎร์ นักการภารโรง วิทยาเขตบางพระ
นางสาววิไล คำสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ วิทยาเขตบางพระ
นายวิศิษฐ์ เพียรมิตร คนงาน วิทยาเขตบางพระ
นายวีรยุทธ อุทัยศรี พนักงานขับรถยนต์ วิทยาเขตบางพระ
นางศรีรัตน์ ฉุนกระโทก นักการภารโรง วิทยาเขตบางพระ
นางศศิธร บุญเสริม คนงาน วิทยาเขตบางพระ
นายศิริชัย สุรคำ คนงาน วิทยาเขตบางพระ
นายศิริพงษ์ สิงห์หาญ พนักงานขับรถยนต์ วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวศิริรักษ์ แก้วหัสดี เจ้าหน้าที่ธุรการ วิทยาเขตบางพระ
นายศีกดิ์สิทธิ์ ศรีประสิทธิ์ พนักงานขับรถยนต์ วิทยาเขตบางพระ
นายศุภกร เอกตาแสง ยาม วิทยาเขตอุเทนถวาย
นายศุภชัย เชื้อเกตุ วิศวกรควบคุมงาน วิทยาเขตบางพระ
นางสาวศุวัฒนาพร นิลปะกะ เจ้าพนักงานธุรการ วิทยาเขตบางพระ
นางสงวน เมืองยางศรี พนักงานพิมพ์แบบ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายสง่า ภู่วงษ์ นักการภารโรง วิทยาเขตอุเทนถวาย
นายสถิตย์ มะปะเภา พนักงานขับรถยนต์ วิทยาเขตจันทบุรี
นายสนอง พยัคฆ์มะเริง นักการภารโรง วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายสนั่น แจ้งสว่าง ช่างไม้ วิทยาเขตบางพระ
นายสนิท บุตรกลิ่น คนงาน วิทยาเขตจันทบุรี
นายสมชาย ซิ้มเต็ก ยาม วิทยาเขตบางพระ
นายสมทบ คงทวี นักการภารโรง วิทยาเขตจันทบุรี
นายสมนึก พิมขาว คนงานเกษตร วิทยาเขตบางพระ
นายสมบัติ ตรีพาทย์ นักการภารโรง วิทยาเขตอุเทนถวาย
นางสาวสมบุญ พานิชสุนทร เจ้าหน้าที่ธุรการ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายสมพงษ์ บุญสง่า พนักงานขับรถยนต์ วิทยาเขตบางพระ
นายสมศักดิ์ อยู่สุวรรณ์ คนงาน วิทยาเขตจันทบุรี
นายสมศักดิ์ ตรีกูด คนงานห้องทดลอง วิทยาเขตบางพระ
นายสมศักดิ์ สมสวัสดิวัฒน์ ลูกมือช่าง วิทยาเขตบางพระ
นายสมหวัง เพียรจิตร นักการภารโรง วิทยาเขตบางพระ
นายสราวุธ วิเศษพานิช เจ้าพนักงานธุรการ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายสันทัด สินธุรส คนงาน วิทยาเขตจันทบุรี
นายสัมพันธ์ มีเพ็ชร หัวหน้าหมวดสถานที่ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นายสายชล นามสิงห์ พนักงานขับรถยนต์ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวสาวิตรี สารพัฒน์ คนงานห้องทดลอง วิทยาเขตจันทบุรี
นางสำเนา สวัสศรี นักการภารโรง วิทยาเขตอุเทนถวาย
นายสำเนียง ไวยประทีป ช่างไม้ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสำรวย สาตรศิลป์ คนงาน วิทยาเขตบางพระ
นายสำรวย แซ่กู่ พนักงานขับรถยนต์ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวสุกัญญา สงสว่าง เจ้าพนักงานธุรการ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาวสุจินต์ นาคพุ่ม คนงานเกษตร วิทยาเขตบางพระ
นายสุชาติ ชาวกัณหา ช่างเทคนิค วิทยาเขตบางพระ
นายสุชาติ อ่อนศรีทอง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา วิทยาเขตบางพระ
นายสุเชษฐ์ ฉินทอง นักการภารโรง วิทยาเขตอุเทนถวาย
นายสุทัศน์ สวัสศรี ยาม วิทยาเขตอุเทนถวาย
นายสุเทพ ริสอาด นักการภารโรง วิทยาเขตอุเทนถวาย
นางสาวสุนทรี กุแก้ว เจ้าพนักงานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายสุพรรณ อัญชุลี พนักงานขับรถยนต์ วิทยาเขตบางพระ
นางสุพิชญา บุตรสุวรรณ์ นักการภารโรง วิทยาเขตบางพระ
นางสุภาดา สุทธิวารี เจ้าหน้าที่ห้องสมุด วิทยาเขตจันทบุรี
นางสุภาพร ทองคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาวสุมารินทร์ พงษ์สิทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นางสุมาลี แจ้งสว่าง คนงาน วิทยาเขตบางพระ
นายสุวัฒชัย สุวรรณเบญจางค์ พนักงานขับรถยนต์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสุวัลภา สุพัฒสร พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3 วิทยาเขตจันทบุรี
นายสุวิทย์ สุริยะ คนงาน วิทยาเขตบางพระ
นางเสน่ห์ ล้ำเลิศ คนงาน วิทยาเขตบางพระ
นายเสวก ตันเจริญ คนงาน วิทยาเขตบางพระ
นายเสาร์ สุขศิลป์ พนักงานห้องทดลอง วิทยาเขตอุเทนถวาย
นายเสาร์ สุรคำ ยาม วิทยาเขตบางพระ
นายแสงอนันต์ ดนตรี ยาม วิทยาเขตอุเทนถวาย
นายโสมนัส โอวาท พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา วิทยาเขตบางพระ
นายหนึ่ง ศรีพิลา คนงาน วิทยาเขตบางพระ
นางสาวหนูพิศ บุญสาลี คนงาน วิทยาเขตบางพระ
นายหอมกุ่น กสิวิทย์ พนักงานขับรถยนต์ วิทยาเขตบางพระ
นางอนงค์ บุญส่ง คนงาน วิทยาเขตบางพระ
นายอนงค์ มั่นมุ่งยนต์ พนักงานขับรถยนต์ วิทยาเขตบางพระ
นายอนุชา ฉุนกระโทก คนงานเกษตร วิทยาเขตบางพระ
นายอภิชาติ หวังรวมกลาง พนักงานขับรถยนต์ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นายอภินันท์ ธานี เจ้าหน้าที่ธุรการ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวอมรรัตน์ ทองเลี่ยม เจ้าพนักงานธุรการ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวอมรา เกิดบัณฑิตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ วิทยาเขตบางพระ
นางอรทัย รอบคอบ นักการภารโรง วิทยาเขตบางพระ
นางสาวอรัญญา พยัคกุล คนงาน วิทยาเขตจันทบุรี
นายอลงกต ภู่เกตุ คนงาน วิทยาเขตบางพระ
นางอังคณา แสนสุกรี เจ้าหน้าที่ธุรการ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นางสาวอังคณา อาพันธ์พฤกษ์ เจ้าพนักงานธุรการ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางอัญชลี แจ้งกิจ เจ้าพนักงานธุรการ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นางสาวอัมพร สารีมน เจ้าพนักงานธุรการ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นายอาดูน ด่านแพ ยาม วิทยาเขตจันทบุรี
นายอาทิตย์ ทับหัวหนอง คนงาน วิทยาเขตบางพระ
นายอาทิตย์ ฟองฟุ้ง เจ้าพนักงานธุรการ วิทยาเขตบางพระ
นางอึ้ม มีเงิน คนงาน วิทยาเขตบางพระ
นายอุเทน นาคแก้ว คนงาน วิทยาเขตอุเทนถวาย
นายเอกมินต์ บัวขาว ช่างเทคนิค วิทยาเขตบางพระ
นางเอ็นดู พิมพ์กิ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร วิทยาเขตจันทบุรี
นางโอบอ้อม ตันเจริญ คนงาน วิทยาเขตบางพระ