รายชื่อบุคลากร จำแนกตามประเทศที่จบในวุฒิการศึกษาล่าสุด
������������������������������(Philippines) : ปริญญาตรี-โท
[ จำนวนบุคลากร ][ สารสนเทศบุคลากร ]
ตารางแสดงรายชื่อบุคลากรในหน่วยงาน จำแนกตามตามประเทศที่จบในวุฒิการศึกษาล่าสุด
 ตัวอย่างก่อนพิมพ์
จำนวนบุคลากร 4 คน
       
ชื่อ-สกุลตำแหน่งหน่วยงาน
นางกิตติมา มันทรานนท์ รองศาสตราจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวนิภา คุณทรงเกียรติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นายวีระพล แจ่มสวัสดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นายสมชาย โอฬารกนก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตบางพระ