รายชื่อบุคลากร จำแนกตามประเทศที่จบในวุฒิการศึกษาล่าสุด
������������������������������(Philippines) : ปริญญาตรี
[ จำนวนบุคลากร ][ สารสนเทศบุคลากร ]
ตารางแสดงรายชื่อบุคลากรในหน่วยงาน จำแนกตามตามประเทศที่จบในวุฒิการศึกษาล่าสุด
 ตัวอย่างก่อนพิมพ์
จำนวนบุคลากร 2 คน
       
ชื่อ-สกุลตำแหน่งหน่วยงาน
นายดานีโล ทาบินาส ลาสติมาโด อาจารย์ชาวต่างชาติ วิทยาเขตจันทบุรี
นายเฟลมา พาเลน แมกตาวัน อาจารย์ชาวต่างชาติ วิทยาเขตจันทบุรี