รายชื่อบุคลากร จำแนกตามประเทศที่จบในวุฒิการศึกษาล่าสุด
���������������������(India) : ปริญญาโท
[ จำนวนบุคลากร ][ สารสนเทศบุคลากร ]
ตารางแสดงรายชื่อบุคลากรในหน่วยงาน จำแนกตามตามประเทศที่จบในวุฒิการศึกษาล่าสุด
 ตัวอย่างก่อนพิมพ์
จำนวนบุคลากร 2 คน
       
ชื่อ-สกุลตำแหน่งหน่วยงาน
นายกานต์ณรงค์ สอนสกุล อาจารย์อัตราจ้าง วิทยาเขตจันทบุรี
นางมณฑกานติ์ วังทะพันธุ์ อาจารย์อัตราจ้าง วิทยาเขตบางพระ