รายชื่อบุคลากร จำแนกตามประเทศที่จบในวุฒิการศึกษาล่าสุด
���������������������������������������(United Kingdom) : ปริญญาตรี-โท
[ จำนวนบุคลากร ][ สารสนเทศบุคลากร ]
ตารางแสดงรายชื่อบุคลากรในหน่วยงาน จำแนกตามตามประเทศที่จบในวุฒิการศึกษาล่าสุด
 ตัวอย่างก่อนพิมพ์
จำนวนบุคลากร 3 คน
       
ชื่อ-สกุลตำแหน่งหน่วยงาน
นายทนงศักดิ์ อิ่มใจ อาจารย์ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นางสาววรรณภา ทาบโลกา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวอนงค์นาฏ โสภณางกูร อาจารย์ วิทยาเขตบางพระ