รายชื่อบุคลากร จำแนกตามประเทศที่จบในวุฒิการศึกษาล่าสุด
���������������������(Germany) : ปริญญาตรี-โท
[ จำนวนบุคลากร ][ สารสนเทศบุคลากร ]
ตารางแสดงรายชื่อบุคลากรในหน่วยงาน จำแนกตามตามประเทศที่จบในวุฒิการศึกษาล่าสุด
 ตัวอย่างก่อนพิมพ์
จำนวนบุคลากร 4 คน
       
ชื่อ-สกุลตำแหน่งหน่วยงาน
นายชัยวัฒน์ มครเพศ อาจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นายณ นพชัย ชาญศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นางเตือนตา ชาญศิลป์ รองศาสตราจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นางสาวปัทมา ธรรมดี อาจารย์ วิทยาเขตบางพระ