รายชื่อบุคลากร จำแนกตามประเทศที่จบในวุฒิการศึกษาล่าสุด
������������������(Canada) : ปริญญาตรี
[ จำนวนบุคลากร ][ สารสนเทศบุคลากร ]
ตารางแสดงรายชื่อบุคลากรในหน่วยงาน จำแนกตามตามประเทศที่จบในวุฒิการศึกษาล่าสุด
 ตัวอย่างก่อนพิมพ์
จำนวนบุคลากร 1 คน
       
ชื่อ-สกุลตำแหน่งหน่วยงาน
นายMICHAEL FRANCIS HOFFIE อาจารย์อัตราจ้าง วิทยาเขตจันทบุรี