รายชื่อบุคลากร จำแนกตามประเทศที่จบในวุฒิการศึกษาล่าสุด
������������������������������(Australia) : ปริญญาโท
[ จำนวนบุคลากร ][ สารสนเทศบุคลากร ]
ตารางแสดงรายชื่อบุคลากรในหน่วยงาน จำแนกตามตามประเทศที่จบในวุฒิการศึกษาล่าสุด
 ตัวอย่างก่อนพิมพ์
จำนวนบุคลากร 4 คน
       
ชื่อ-สกุลตำแหน่งหน่วยงาน
นางสาวทยาวดี คำพุฒ อาจารย์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาวปาริด๊ะ ยีเส็นเบ็นหละ อาจารย์ วิทยาเขตบางพระ
นางพาณี ขัมพะบุณย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาเขตจันทบุรี
นายสุชาติ ทองรัมภากุล อาจารย์ วิทยาเขตอุเทนถวาย