จำนวนบุคลากร จำแนกตามประเทศที่จบในวุฒิการศึกษาล่าสุด
[ สารสนเทศบุคลากร ]
ตารางแสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามประเทศที่จบในวุฒิการศึกษาล่าสุด
 ตัวอย่างก่อนพิมพ์
       
ประเทศ(ไทย)ประเทศ(Eng)ต่ำกว่าปริญญาตรีปริญญาตรีประกานียบัตรบัณฑิตปริญญาโทประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงปริญญาเอกประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรเฉพาะอื่นๆรวม
ออสเตรียAustria - - - - - 2 - - 2
ออสเตรเลียAustralia - - - 4 - 1 - - 5
แคนาดาCanada - 1 - - - 1 - - 2
จีนChina - 1 - 1 - - - - 2
เยอรมันGermany - - - - - 4 - - 4
สหราชอาณาจักรUnited Kingdom - - - 1 - 3 - - 4
อินเดียIndia - - - 2 - - - - 2
ญี่ปุ่นJapan - - - - - 1 - - 1
มาเลเซียMalaysia - - - - - 1 - - 1
นิวซีแลนด์New Zealand - - - - - 1 - - 1
ฟิลิปปินส์Philippines - 2 - 4 - 4 - - 10
ไทยThailand 270 452 3 353 5 23 - - 1,106
สหรัฐอเมริกาUnited States of America - 1 - 2 - 4 - - 7
 รวม 270 457 3 367 5 45 - - 1,147