รายชื่อบุคลากรใน��������������������������������������������������� จำแนกตามวุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
[ จำนวนบุคลากร ][ สารสนเทศบุคลากร ]
ตารางแสดงรายชื่อบุคลากรในหน่วยงาน จำแนกตามวุฒิการศึกษา
 ตัวอย่างก่อนพิมพ์
จำนวนบุคลากร 61 คน
       
ชื่อ-สกุลตำแหน่งหน่วยงาน
นางกรกนก รุจินาม อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายกฤษฎา อนันตกาลต์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นางเกษเพ็ชร์ วงษ์วัฒนพงษ์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นางสาวจรรยาวรรณ จรรยาธรรม อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายจรูญศักดิ์ จารุธีรนาท อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นางสาวจิตสุภา สาคร อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายจีรศักดิ์ ดีสะเมาะ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นางสาวจุฬาภรณ์ พวยอ้วน อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายเฉลย คงปรีพันธุ์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายชัยชาญ วงศ์กระจ่าง อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายชุมสิทธิ์ โรจน์สกุลพานิช อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายชูชีพ เยาวพัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายณฐพงศ์ พ่วงภิญโญ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายณรงค์เดช อินทรัตน์ชัยกิจ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายณัฐภูมิ รับคำอินทร์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นางดารุวรรณ โรจนสุพจน์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายทองพูล ทาสีเพชร อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นางทิวาวรรณ ประทีป ณ ถลาง อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายธนการ วงศ์เงิน อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นางธัญนันท์ นาคแดง อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายธีระพล ลดาลลิตสกุล อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายธีระพล ลดาลลิตสกุล อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายนราธิป ทับทัน อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นางสาวไปรมา ดิษฐสมบูรณ์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นางสาวพรจิต พีระพัฒนกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายพรชัย หอสุวรรณศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายพรชัย อัจฉริยเมธากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นางพรรณวิภา โรจนัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายพู่กัน สายด้วง อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นางสาวภัทรสุดา โพธิ์ศรี อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นางสาวมธุรส ชาวไร่ปราณ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นางมัณทนาภรณ์ อรุณเรือง อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายยิ่งยง รุ่งฟ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นางสาวรสสุมนต์ จารยะพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายวันชัย อิงปัญจลาภ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายวันโชค เครือหงษ์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายวิชัย เล้าอาภรณ์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายวิเชียร เข็มเงิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายวิทยาภรณ์ จรัสด้วง อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายวิทวัส สิทธิกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นางสาววิมรรศนา อุนทะอ่อน อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นางสาวศศิธร คล้ายชม อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นางศศิวิมล มาแสง ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายสนธยา กงกองแก้ว อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายสมชาย สุพิสาร อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายสมนึก หนูเส็ง อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายสมบัติ ต่อวัฒนชัย อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายสมบูรณ์ พันเลิศจำนรรจ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายสมพงษ์ ชีไธสง อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นางสาวสาทินี วัฒนกิจ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นางสารดา จารุพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นางสาวสิริโสภา องคณานุวงศ์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายสุชาติ ทองรัมภากุล อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายสุชาติ เอื้อไตรรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นางสุมิตตา ทนงศักดิ์วิเศษ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายสุรินทร์ สุทธิประภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายสุวินัย อินทรศักดิ์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายอภิวิชญ์ พูลสง อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นางสาวอรดา ขำอินทร์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นางอาทิตยา นิ่มอนงค์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายอารี เลาะเหม็ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์