รายชื่อบุคลากรใน��������������������������������������������������� จำแนกตามวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
[ จำนวนบุคลากร ][ สารสนเทศบุคลากร ]
ตารางแสดงรายชื่อบุคลากรในหน่วยงาน จำแนกตามวุฒิการศึกษา
 ตัวอย่างก่อนพิมพ์
จำนวนบุคลากร 29 คน
       
ชื่อ-สกุลตำแหน่งหน่วยงาน
นางสาวขนิษฐา อรรถมานะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นางสาวจิตรา สวัสดิทัศน์ นักวิชาการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายชินภัทร์ ชัยโชติกุลชัย อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นางสาวชุติมาศ ไม้เรียง นักวิชาการคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายณรงค์ เธียรประทีปกุล บรรณารักษ์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นางสาวธนันท์ธร กสิณเวทย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายธเนศ วินิจฉัยกุล อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นางสาวธิติพร มะณี นักวิชาการเงินและบัญชีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายนพ วัชโรทัย อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นางสาวนพพร ฤทธาภัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นางสาวนริศรา บุญเรือง เจ้าพนักงานธุรการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายนริส ระบอบ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นางนันทาวดี รัตนกุล บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นางนิตยา เพียงตา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายบัณฑิต ฤทธาภัย อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นางสาวเบญจพร เกตุมณี เจ้าหน้าที่ธุรการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายประเสริฐ ชัยมัธยมผล สถาปนิกคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นางสาวภาวดี บุญรอดอยู่ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายมนูญ จิตรสำเริง อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นางสาวเย็นจิตร โพธิสาร เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายวิชาญ ทองท่าฉาง อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายวุฒิกร แก้วเงินลาด อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายศรีศักดิ์ เย็นมะโนช ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นางสาวสำรวย สุขเจริญ นักวิชาการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายสืบพงษ์ ม่วงชู อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายสืบศักดิ์ สุ่มเล็ก อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นางสาวสุรณี ชัยวัฒนพงษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายเสกสรรค์ ปลื้มสวาสดิ์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายอาคม บุญปัญญา อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์