รายชื่อบุคลากรใน��������������������������������������������������� จำแนกตามวุฒิการศึกษา : ต่ำกว่าปริญญาตรี
[ จำนวนบุคลากร ][ สารสนเทศบุคลากร ]
ตารางแสดงรายชื่อบุคลากรในหน่วยงาน จำแนกตามวุฒิการศึกษา
 ตัวอย่างก่อนพิมพ์
จำนวนบุคลากร 50 คน
       
ชื่อ-สกุลตำแหน่งหน่วยงาน
นางสาวกัญญ์วรา นามเงิน เจ้าพนักงานธุรการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นางสาวกาญจนา ศรีมันตะ เจ้าพนักงานธุรการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นางเกื้อกูล ริสอาด นักการภารโรงคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นางขวัญตา แก้วแสน เจ้าพนักงานธุรการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายจำลอง ภู่วงษ์ นักการภารโรงคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นางสาวจุฑาทิพย์ บูรณ์เจริญ เจ้าพนักงานธุรการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายชัยยงค์ เกียรติโกศลกุล เจ้าพนักงานห้องปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายชัยรัตน์ อินทจิรัง นักการภารโรงคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายชูเกียรติ ธรรมณี ยามคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายเชิดชาย เส็งจีน นักการภารโรงคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายธัญญะ ศิริสวัสดิ์ เจ้าพนักงานธุรการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นางสาวนงลักษณ์ สักขาพรม เจ้าพนักงานธุรการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นางสาวนวรัตน์ บุญปลูก เจ้าหน้าที่ธุรการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นางนิภาพร กรุดนิต เจ้าหน้าที่ธุรการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายบุญเชิด อ่ำสมบูรณ์ นัการภารโรงคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายบุญยัง ทับทวี พนักงานขับรถยนต์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นางสาวประทิน ต่างศรี เจ้าหน้าที่ธุรการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายประเทือง เกษสุวรรณ์ ยามคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นางปราณี อุ่มเอิบ เจ้าพนักงานธุรการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายปรีชา ชาตรีกุล พนักงานห้องทดลองคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นางสาวปัทมา โต๊ะหิรัญ เจ้าพนักงานธุรการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายพงศ์ปณต นิลจง เจ้าพนักงานธุรการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรทิพย์ สะเมนรัมย์ เจ้าพนักงานธุรการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นางสาวพัชรี เส็งจีน นักการภารโรงคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายภราดร ศรีราวุธ ยามคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นางสาวภาณี ปสาทิกานนท์ เจ้าหน้าที่ธุรการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นางสาวมัตติกา ไชยปัดถา เจ้าพนักงานธุรการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายมาโนด สีแสง พนักงานขับรถยนต์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นางมาลัย ทัพนันท์ นักการภารโรงคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นางรัชนีย์ ธรรมณี นักการภารโรงคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายวสันต์ จารุเสน เจ้าหน้าที่ธุรการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายวันชัย เอี่ยมระหงษ์ นักการภารโรงคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายวันชัย รังกุพันธุ์ ยามคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นางวันเพ็ญ ตรีพาทย์ นักการภารโรงคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายศุภกร เอกตาแสง ยามคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายสง่า ภู่วงษ์ นักการภารโรงคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายสมบัติ ตรีพาทย์ นักการภารโรงคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายสัมพันธ์ มีเพ็ชร หัวหน้าหมวดสถานที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นางสำเนา สวัสศรี นักการภารโรงคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายสุเชษฐ์ ฉินทอง นักการภารโรงคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายสุทัศน์ สวัสศรี ยามคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายสุเทพ ริสอาด นักการภารโรงคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นางสาวสุมารินทร์ พงษ์สิทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายเสาร์ สุขศิลป์ พนักงานห้องทดลองคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายแสงอนันต์ ดนตรี ยามคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายอภิชาติ หวังรวมกลาง พนักงานขับรถยนต์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นางอังคณา แสนสุกรี เจ้าหน้าที่ธุรการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นางอัญชลี แจ้งกิจ เจ้าพนักงานธุรการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นางสาวอัมพร สารีมน เจ้าพนักงานธุรการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายอุเทน นาคแก้ว คนงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์