รายชื่อบุคลากรใน������������������������������������������������������������������ จำแนกตามวุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก
[ จำนวนบุคลากร ][ สารสนเทศบุคลากร ]
ตารางแสดงรายชื่อบุคลากรในหน่วยงาน จำแนกตามวุฒิการศึกษา
 ตัวอย่างก่อนพิมพ์
จำนวนบุคลากร 4 คน
       
ชื่อ-สกุลตำแหน่งหน่วยงาน
นางปทุมพร วรธิติพงศ์ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายพฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางพัชรี มินระวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายไพทูล สีใส ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ