รายชื่อบุคลากรใน������������������������������������������������������������������ จำแนกตามวุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
[ จำนวนบุคลากร ][ สารสนเทศบุคลากร ]
ตารางแสดงรายชื่อบุคลากรในหน่วยงาน จำแนกตามวุฒิการศึกษา
 ตัวอย่างก่อนพิมพ์
จำนวนบุคลากร 2 คน
       
ชื่อ-สกุลตำแหน่งหน่วยงาน
นางสาวสกาวเดือน ศรีหัน เจ้าพนักงานธุรการสำนักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายสราวุธ มีแย้ม เจ้าหน้าที่ธุรการคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ