รายชื่อบุคลากรใน������������������������������������������������������������������ จำแนกตามวุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
[ จำนวนบุคลากร ][ สารสนเทศบุคลากร ]
ตารางแสดงรายชื่อบุคลากรในหน่วยงาน จำแนกตามวุฒิการศึกษา
 ตัวอย่างก่อนพิมพ์
จำนวนบุคลากร 92 คน
       
ชื่อ-สกุลตำแหน่งหน่วยงาน
นางสาวกัญจณ์ชญา ชัยวิรัตน์นุกูล อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายกำพล ดวงพลประเสริฐ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวกิตติยา แก้วสะเทือน อาจารย์อัตราจ้างคณะศิลปศาสตร์
นางสาวกุลธิดา มะลิซ้อน อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวเกศินี สือนิ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวขจรจิตร์ ธนะสาร อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวขวัญชีวา ส่างหลวง อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายคณาธิป จิระสัญญาสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะศิลปศาสตร์
นางจิตต์ผจง สุขะตุงคะ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวจิระพร เนตรนุช อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางจีรภา เพชรวัฒนานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวจุฬารัตน์ ศรีกุล อาจารย์คณะศิลปศาสตร์
นางสาวฉลองรัตน์ เกษร ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะศิลปศาสตร์
นางฉวีวรรณ โชติวิสุทธิ์ อาจารย์คณะศิลปศาสตร์
นางสาวเฉลิมขวัญ สุขสม อาจารย์คณะศิลปศาสตร์
นางสาวเฉลียว บุตรวงษ์ อาจารย์อัตราจ้างคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางโฉมฉาย เนื่องจำนงค์ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายชัยประเสริฐ แก้วเมือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะศิลปศาสตร์
นายชำนาญ รูปเล็ก อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวญาดา ชอบทำดี อาจารย์คณะศิลปศาสตร์
นางสาวฐิติพร สังขรัตน์ อาจารย์คณะศิลปศาสตร์
นางณชภัทร พิชญ์มหุตม์ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายณัฐกรณ์ กานคาน อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางณัฐาภร คำมะสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะศิลปศาสตร์
นางสาวดลฤดี เทียนธวัช อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวทยาวดี คำพุฒ อาจารย์คณะศิลปศาสตร์
นางสาวทัศนีย์ สวนฉิมพลี อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวธารทิพย์ ยิ่งยงวรชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางธีรดา บุญพามี อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวนภกานต์ สุคันธารุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายนภัทร อังกูรสินธนา อาจารย์อัตราจ้างคณะศิลปศาสตร์
นายนเรศ ใจหาญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะศิลปศาสตร์
นางสาวนวลละออ อานามวัฒน์ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวนันทวัน ศรีปะนะ อาจารย์คณะศิลปศาสตร์
นางสาวบรรจงรัตน์ พรหมสุวรรณศิริ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางบุญเสริม อุ่ยตระกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายประจักษ์ อินทร์โต นักวิชาการศึกษาสำนักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาวประติมา ทองอำไพ อาจารย์คณะศิลปศาสตร์
นางสาวประภาภัทร ปิยวาจานุสรณ์ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายประวิทย์ พุ่มพา อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวพชรมณ บุญแสน อาจารย์คณะศิลปศาสตร์
นางพณิชา จิระสัญญาณสกุล อาจารย์คณะศิลปศาสตร์
นางสาวพณีพรรณ วงค์เป็ง อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวพรชนิตว์ เฉลิมพาณิชย์ชัย อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวพรนภา ฐิติเสถียรธรรม อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางพรรณี ธรรมาลัยวิโรจน์ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางพัชมน จิรรัตโนภาส อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางพัชรัตน์ รัตนนันทนาถ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายพิเชษฐ์ มาเร็ว อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวเพ็ชรรัตน์ รุ่งวชิรา อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางเพียงเพลิน อินทรสุวรรณ อาจารย์คณะศิลปศาสตร์
นางไพจิตร ใจหาญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะศิลปศาสตร์
นางสาวภรภัสสรณ์ ไตรพรชนิตว์ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายภูดิท กรรณิการ์ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวมลิวัลย์ บุญสอน อาจารย์คณะศิลปศาสตร์
นางสาวมาลิน หัตถกิจชาตรี อาจารย์คณะศิลปศาสตร์
นางระวีวรรณ แสนเกษม อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวรักษ์ ห้วยเรไร อาจารย์คณะศิลปศาสตร์
นายรัฐ บุรีรัตน์ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวรัฐยา พรหมมหิตาทร อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวรัตนาภรณ์ สุขมาก อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวละอองศรี เหนี่ยงแจ่ม อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายวรชาติ รัตนะ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาววรรณี สุขเสมอ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายวสันต์ รัตนากร อาจารย์คณะศิลปศาสตร์
นางสาววาสนา เลิกเปลี่ยน อาจารย์คณะศิลปศาสตร์
นางวิจิตรา รัตนะ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายวิญญู ปรอยกระโทก อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายวิทยา เจียมธีระนาถ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายวิรัตน์ รัตนพิทักษ์ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายวิสัญ อ่างเฮ้า อาจารย์คณะศิลปศาสตร์
นางสาววีริยา สุภาณิชย์ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสมถวิล ชัยดำรงค์โรจน์ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวสมฤดี ตันเจริญ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายสมศักดิ์ รักเกียรติวินัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวสมัย ศรัทธาพร อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายสาโรจน์ ไวยคงคา อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวสิรินทร์ สว่างวรรณ อาจารย์คณะศิลปศาสตร์
นางสาวสุชาดา ท้าวลอม อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายสุทธิรักส์ ศุขเกษม อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวสุธีรา วงศ์อนันทรัพย์ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวสุนีติ์ ภู่จิรฐาพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะศิลปศาสตร์
นางสาวสุภาวดี มีนาภา อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายสุรินทร์ พรหมนุรักษ์กิจ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวสุรีย์วรรณ เมณฑกานุวงษ์ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวสุวนีย์ กุลกรินีธรรม อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายอภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายอัครวุฒิ สื่อประสาร อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวอัมภิณี ลาภสมบูรณ์ดี อาจารย์อัตราจ้างคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายอิงคยุทธ พูลทรัพย์ อาจารย์คณะศิลปศาสตร์
นางสาวอินทิรา นวสัมฤทธิ์ อาจารย์คณะศิลปศาสตร์
นางสาวอุไรวรรณ ชาญชลยุทธ นักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ