รายชื่อบุคลากรใน������������������������������������������������������������������ จำแนกตามวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
[ จำนวนบุคลากร ][ สารสนเทศบุคลากร ]
ตารางแสดงรายชื่อบุคลากรในหน่วยงาน จำแนกตามวุฒิการศึกษา
 ตัวอย่างก่อนพิมพ์
จำนวนบุคลากร 71 คน
       
ชื่อ-สกุลตำแหน่งหน่วยงาน
นายFred T.day อาจารย์ชาวต่างชาติคณะศิลปศาสตร์
นายกรัณ ปิณฑะเกษตริน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปคณะศิลปศาสตร์
นางสาวกันยกานต์ พรหมกิจเจริญพร นักวิชาการคอมพิวเตอร์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวกาญจนวรรณ วิวัฒน์ปัญญา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวกาญจนา เลิศคชสีห์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายกิรัณ เรืองทรัพย์ ช่างเทคนิคสำนักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายเกียรติ อินรัมย์ นักวิชาการเงินและบัญชีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวขนิษฐา เพชรสุวรรณ์ นักวิชาการศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายจารุกิตติ์ ขวัญมงคลพงศ์ เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการขายคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายจารุวรรณ กุลพญา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวจินตนา หนูแจ่ม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปคณะศิลปศาสตร์
นางสาวฉลอม สิมพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายชนสิทธิ์ กุลพญา พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวชัชฎาภรณ์ เกษรจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวญานิศา เที่ยงสนิท เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวณิชาภา พรหมน้อยดำรง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางเตือนใจ จันทร์เรือง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายถิรเดช ธาดาชัยปกรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปคณะศิลปศาสตร์
นางสาวทิพวรรณ เรียนรังษี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวธัญณัฐ คำศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาวธิดารัตน์ อาทรกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปคณะศิลปศาสตร์
นายธีรศักดิ์ หนูเมฆ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาวนริศรา ไม้เรียง นักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาวนริสรา แก้วฉาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายนวินธร กุลพญา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวนัฐกานต์ สิทธิสาร เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำนักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาวนันท์ณภัส นันท์วิพัฒน์ บรรณารักษ์สำนักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาวนุชนาท อินนิล นักวิชาการเงินและบัญชีสำนักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายเนธิวรรธน์ หล้าสมบูรณ์ นักวิชาการเทคโนโลยีทางการศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวเบญจวรรณ ทองขุนดำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายประทีป วิจิตรศรีไพบูลย์ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางปรารถนา อังคประสารทชัย อาจารย์คณะศิลปศาสตร์
นางสาวปาริชาติ ชมน้อย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาวพรรณราย แฉล้มรักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางพัฒนาพร เทียมเมือง อาจารย์คณะศิลปศาสตร์
นายภพพรหมินทร์ วโรตม์วัฒนานนท์ นักประชาสัมพันธ์สำนักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาวภัทธร ญาณะชัย อาจารย์คณะศิลปศาสตร์
นางสาวรตินันท์ กระดุมทอง ผู้ปฏิบัติงานบริหารคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวรัตนากร ชาญชลยุทธ นักวิชาการเงินและบัญชีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางรัตนาภรณ์ ปิ่นทอง นักวิชาการศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวรุ้งรุจี โช๊ะมาลี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวลัดดาวัลย์ เจริญสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางลำพึง สีทองคำ นักวิชาการศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางวนิดา ชุติมากุล นักวิชาการเงินและบัญชีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาววรัญญา เดชพงษ์ นักวิชาการศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาววราภรณ์ เหมืองอุ่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปคณะศิลปศาสตร์
นายวรายุทธ สาเพิ่มทรัพย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายวิษณุ ลิขิตพงศธร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายวิษณุวัฒน์ วาสนจิตต์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายวุฒิพงษ์ สิงยะเมือง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายเวนิส บรรพตา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวศันสนีย์ วัดเขียว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวศิริพงษ์ สุคันธจันทร์ อาจารย์คณะศิลปศาสตร์
นางสาวศิริวลัย วรรณโต เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสมใจ ศักดาเดช นักวิชาการเงินและบัญชีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวสมพร พริ้งพัฒนพงษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสมพิศ ทองคำ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายสายยันร์ วันวิเศษ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวสิริเพ็ญ สร้อยฟ้า เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสิริวรรณ ฉัตรเฉลิมกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวสุติมา น้อยพรหม บุคลากรสำนักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสุทธิภา สุกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวสุนันท์ สิงห์ดวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวสุพัตรา ช่วยนุกูล เจ้าพนักงานธุรการคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวสุพัตรา แป้นเพชร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปคณะศิลปศาสตร์
นางสาวเสาวลักษณ์ ศักดิ์บริบูรณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหารคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวอมรรัตน์ อังคเศรณีกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางอรทัย วงศ์ภักดี อาจารย์คณะศิลปศาสตร์
นางสาวอรุณรัตน์ แซ่เฮ้า เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางภาษาคณะศิลปศาสตร์
นางสาวอัญชลี มะลิวัลย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวอัญชลี ตองอ่อน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ