รายชื่อบุคลากรใน������������������������������������������������������������������ จำแนกตามวุฒิการศึกษา : ต่ำกว่าปริญญาตรี
[ จำนวนบุคลากร ][ สารสนเทศบุคลากร ]
ตารางแสดงรายชื่อบุคลากรในหน่วยงาน จำแนกตามวุฒิการศึกษา
 ตัวอย่างก่อนพิมพ์
จำนวนบุคลากร 42 คน
       
ชื่อ-สกุลตำแหน่งหน่วยงาน
นางสาวกัลยาณี หารฤทา เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำนักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายเกือน แก่นในเมือง พนักงานโทรศัพท์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวจันทร์เสวย คำนึก เจ้าพนักงานธุรการคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายจำรัส ไวยประที พนักงานอัดสำเนาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวจุมมณี โคตนาม เจ้าพนักงานธุรการคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวฉันท์ชนก กิ่มแก้ว เจ้าพนักงานธุรการคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายฐากูร มีทรัพย์สถาพร เจ้าพนักงานธุรการสำนักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาวดวงฤทัย ทองทัพไทย เจ้าพนักงานธุรการคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางดาวเรือง พายตะคุ พนักงานอัดสำเนาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวทิพวรรณ จันชัยชิต เจ้าหน้าที่ธุรการคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายธนพงษ์ ไกรสวรรค์ พนักงานขับรถยนต์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวธิติยา ไกรบุตร เจ้าพนักงานธุรการคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวนฤมล อภัยพลชาญ เจ้าพนักงานธุรการคณะศิลปศาสตร์
นายบุญช่วย กุลพญา พนักงานพิมพ์แบบคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายบุรเวทย์ เรื่อศรีจันทร์ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่ายคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวปทุมพร ปัจจุโส เจ้าพนักงานธุรการสำนักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นายประจักร แฉล้มรักษ์ พนักงานขับรถยนต์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวปรานอม แจ่มจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวปริยากร สว่างศรี เจ้าพนักงานธุรการคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายปาน ภูมิโคกรักษ์ ลูกมือช่างคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวพิมพ์ขวัญ พันธ์น้อย เจ้าพนักงานธุรการคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางแพ สุดนาลาว พนักงานอัดสำเนาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางแพรวพรรณ สุวรรณหงส์ หัวหน้าหมวดสถานที่คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวมนตรา เหมราช เจ้าพนักงานธุรการคณะศิลปศาสตร์
นางม้วย แก่นในเมือง นักการภารโรงคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายยุทธชัย ชิตตโสภณ พนักงานขับรถยนต์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายรณกฤต ศิลาทะ พนักงานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายรำแพน ทองคำ ลูกมือช่างคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวลัดดา มูจลินทร์วิลาส เจ้าพนักงานธุรการคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายวชิรศักดิ์ เอ้ยวัน พนักงานขับรถยนต์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายวรวุฒิ เรืองพงษ์ เจ้าพนักงานธุรการคณะศิลปศาสตร์
นางสาววารุณี คดประเสริญ เจ้าพนักงานธุรการคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสงวน เมืองยางศรี พนักงานพิมพ์แบบคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายสนอง พยัคฆ์มะเริง นักการภารโรงสำนักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นางสาวสมบุญ พานิชสุนทร เจ้าหน้าที่ธุรการคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายสราวุธ วิเศษพานิช เจ้าพนักงานธุรการคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายสำเนียง ไวยประทีป ช่างไม้คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวสุกัญญา สงสว่าง เจ้าพนักงานธุรการคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวสุนทรี กุแก้ว เจ้าพนักงานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสุภาพร ทองคำ เจ้าหน้าที่ธุรการคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายสุวัฒชัย สุวรรณเบญจางค์ พนักงานขับรถยนต์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวอังคณา อาพันธ์พฤกษ์ เจ้าพนักงานธุรการคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ