รายชื่อบุคลากรใน������������������������������������������������ จำแนกตามวุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก
[ จำนวนบุคลากร ][ สารสนเทศบุคลากร ]
ตารางแสดงรายชื่อบุคลากรในหน่วยงาน จำแนกตามวุฒิการศึกษา
 ตัวอย่างก่อนพิมพ์
จำนวนบุคลากร 7 คน
       
ชื่อ-สกุลตำแหน่งหน่วยงาน
นางกรรณิการ์ เจริญสุข อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นายชัยวัฒน์ มครเพศ อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นางสาวนฤมล มงคลธนวัฒน์ อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
จ่าสิบโทภูวดล บัวบางพลู อาจารย์คณะเทคโนโลยีสังคม
นางสาวสาโรจน์ ประเสริฐศิริวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นางสุกัลยา ปริญโญกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเทคโนโลยีสังคม
นางอโนชา กิริยากิจ อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร