รายชื่อบุคลากรใน������������������������������������������������ จำแนกตามวุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
[ จำนวนบุคลากร ][ สารสนเทศบุคลากร ]
ตารางแสดงรายชื่อบุคลากรในหน่วยงาน จำแนกตามวุฒิการศึกษา
 ตัวอย่างก่อนพิมพ์
จำนวนบุคลากร 89 คน
       
ชื่อ-สกุลตำแหน่งหน่วยงาน
นายกฤษณะ นาวารัตน์ อาจารย์อัตราจ้างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นางสาวกาญจนา ผลาผล อาจารย์คณะเทคโนโลยีสังคม
นายกานต์ณรงค์ สอนสกุล อาจารย์อัตราจ้างคณะเทคโนโลยีสังคม
นางสาวเกษร อึ้งสวรรค์ อาจารย์คณะเทคโนโลยีสังคม
นายไกรสร รวยป้อม อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นางสาวจันทนา ฤทธิ์สมบูรณ์ อาจารย์คณะเทคโนโลยีสังคม
นางจันทนี กองสุข อาจารย์คณะเทคโนโลยีสังคม
นางจินตนา กิ่งแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเทคโนโลยีสังคม
นางสาวเจตน์จรรย์ อาจไธสง ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเทคโนโลยีสังคม
นางชญาดา ร่วมโพธิ์รี อาจารย์อัตราจ้างคณะเทคโนโลยีสังคม
นายชาติชาย ไชยช่วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นางสาวญาณนันท์ สุนทรกิจ อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นางณัฐนันท์ ศศิวัฒน์ชุติกุล อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นายดนัย ทองธวัช อาจารย์อัตราจ้างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นายดำรงค์ มหาพรหม อาจารย์คณะเทคโนโลยีสังคม
นายดุสิต ศรีวิไล อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นายต่อพงษ์ กังสวร อาจารย์อัตราจ้างคณะเทคโนโลยีสังคม
นางสาวทิพย์วดี ประไพวงศ์ อาจารย์อัตราจ้างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นายเทอดศักดิ์ ปุระมงคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นายธนพงษ์ ร่วมสุข อาจารย์คณะเทคโนโลยีสังคม
นายธนพล ถาวรศิลป์ อาจารย์อัตราจ้างคณะเทคโนโลยีสังคม
นายธนวุฒิ พิมพ์กิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเทคโนโลยีสังคม
นายธนะวัฒน์ ชนะวรรโณ อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นายธำรงค์ แจงเชื้อ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
นายนฤศันส์ วาสิกดิลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นางสาวนันทิภา อัคนิจ อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นางสาวนิภาพร คังคะวิสุทธ์ อาจารย์อัตราจ้างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นางสาวบุณฑริกา สุมะนา อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นางสาวบุปผา ภิภพ อาจารย์คณะเทคโนโลยีสังคม
นางสาวปฐมาภรณ์ ทิลารักษ์ อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นายประหยัด กองสุข อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นางปาริชาต ปุระมงคล อาจารย์อัตราจ้างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นางพจนา ตั้งจันทร์แสงศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นางพรสิณี ดาราพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นางพาณี ขัมพะบุณย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเทคโนโลยีสังคม
นายพิชิต แสงกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นางสาวพิริยาภรณ์ อันอาตม์งาม อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นางพิรุณา สุทธิสรณ์ อาจารย์คณะเทคโนโลยีสังคม
นางพูลสุข บุณก่อเกื้อ อาจารย์คณะเทคโนโลยีสังคม
นางเพ็ญสวัสดิ์ มายะเวส ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นายเพิ่มศักดิ์ สุทธิวารี ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นายภัทรพงศ์ อัญชันภาติ อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นายภีรศักดิ์ เผ่าผาง อาจารย์อัตราจ้างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นายมนตรี ตั้งจันทร์แสงศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นายมนัส คงศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นางสาวมนัสนันทน์ บุญปาลวงศ์ อาจารย์คณะเทคโนโลยีสังคม
นายมาโนชญ์ กูลพฤกษี ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นางสาวมาลัย โพธิพันธ์ อาจารย์คณะเทคโนโลยีสังคม
นางสาวยุบุญ พฤหัสไพลิน อาจารย์อัตราจ้างคณะเทคโนโลยีสังคม
นางสาวยุพา บุญมี อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นางสาวรวินิภา ศรีมูล อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นางรัตนา ไชยช่วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นางวรพิศ พัฒนพานิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นางสาววรรณศิริ หิรัญเกิด อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นางสาววรรณา อาจณรงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเทคโนโลยีสังคม
นางสาววรรณา เฉลิมพรพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นางวรรัตน์ วีระชาติพิทักษ์ชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเทคโนโลยีสังคม
นางวรัญญา โนนม่วง ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นายวัชนะชัย จูมผา อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นางสาววิชริณี สวัสดี อาจารย์คณะเทคโนโลยีสังคม
นายวิทวัส เวชกูล อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นายวิทิต เลิศนิมิตมงคล อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นางวิภาวี ทองสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นายวิรัตน์ ขาวสร้อย อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นายวิวัฒน์ วรามิตร อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นายวีระ ยินดี อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นางสาวศรีวารี สุจริตชัย อาจารย์คณะเทคโนโลยีสังคม
นางสาวศิริจันทร์ ตาใจ อาจารย์อัตราจ้างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นายสมชาย นิจเมืองปัก อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นายสมภพ พัฒนพานิช อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นายสมมารถ ศรีประเทือง อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นายสมยศ สันติมาลัย อาจารย์อัตราจ้างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นางสาวสรัลรัตน์ พ่วงบริสุทธิ์ อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นางสันทนา วิเชียรฉันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นายสัมพันธ์ จันทร์ดำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นายสาคร บัวบาน อาจารย์คณะเทคโนโลยีสังคม
นางสาวสุจิตรา ทิพย์ศรีราช อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นายสุนทรณ์ ฟักเฟื่อง อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นางสุปราณี เลาห์กิติกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นางสุภาวดี แช่ม อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นายเสวก พงษ์สำราญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นางโสพิศ ร่วมสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นางสาวอรดี พินิจไพฑูรย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นางสาวอรอนงค์ โคตะโน อาจารย์อัตราจ้างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นายอร่าม อรรถเจดีย์ รองศาสตราจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นางอังคณา ประเสริฐศรี อาจารย์คณะเทคโนโลยีสังคม
นางอัชฌาวรรณ สาหร่ายทอง อาจารย์คณะเทคโนโลยีสังคม
นายอัศวิน กิ่งแก้ว รองศาสตราจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นายเอกชัย ปริญโญกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเทคโนโลยีสังคม