รายชื่อบุคลากรใน������������������������������������������������ จำแนกตามวุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิต
[ จำนวนบุคลากร ][ สารสนเทศบุคลากร ]
ตารางแสดงรายชื่อบุคลากรในหน่วยงาน จำแนกตามวุฒิการศึกษา
 ตัวอย่างก่อนพิมพ์
จำนวนบุคลากร 2 คน
       
ชื่อ-สกุลตำแหน่งหน่วยงาน
นายขวัญยืน สร้อยสน คนงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นางสุภาภรณ์ มังคลสุ พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี