รายชื่อบุคลากรใน������������������������������������������������ จำแนกตามวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
[ จำนวนบุคลากร ][ สารสนเทศบุคลากร ]
ตารางแสดงรายชื่อบุคลากรในหน่วยงาน จำแนกตามวุฒิการศึกษา
 ตัวอย่างก่อนพิมพ์
จำนวนบุคลากร 95 คน
       
ชื่อ-สกุลตำแหน่งหน่วยงาน
นายMICHAEL FRANCIS HOFFIE อาจารย์อัตราจ้างคณะเทคโนโลยีสังคม
นางสาวกชนิภา เสริมลัย อาจารย์อัตราจ้างคณะเทคโนโลยีสังคม
นางสาวกมลนพวรรณ ขอมุ่งกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวกฤตวรรณ ทิพย์ไชย นักประชาสัมพันธ์สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวกล่อมจิตร เบ็ญจวรรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวเกตน์สิรี เชิดชู เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
นายเกษม หมั่นธรรม อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นายเกษม สุนทราภาคย์ ผู้ปฏิบัติงานบริหารสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวขวัญชนก ก้องโสตร์ นักวิชาการศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นายเข็มเพชร เมธาอัฑฒ์คุณานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์คณะเทคโนโลยีสังคม
นางจารุภา สุนทร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวจำปา คามาวาส อาจารย์อัตราจ้างคณะเทคโนโลยีสังคม
นางสาวจินตนา คีรีชล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
นายฉลอง ฉัวเซ่งอี่ อาจารย์อัตราจ้างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นายฉัตรชาย เสกประเสริฐ นักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
นายชาคริต วินิจธรรม อาจารย์อัตราจ้างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นายฐิติ หมอรักษา อาจารย์อัตราจ้างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นางสาวณัฐชนันท์พร รุ่งไพรวัน นักวิชาการศึกษาคณะเทคโนโลยีสังคม
นายณัฐวุฒิ วังกลาง นักวิชาการศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นายดานีโล ทาบินาส ลาสติมาโด อาจารย์ชาวต่างชาติคณะเทคโนโลยีสังคม
นางดาราณี มาสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปคณะเทคโนโลยีสังคม
นางสาวดุษฎี ชลปรีชา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปคณะเทคโนโลยีสังคม
นางทองจวน วิพัฒน์เจริญลาภ อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นางสาวทิพรัตน์ สุศันสนีย์ ผู้ปฏิบัติงานบริหารสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
นายธรรมาธิษฐาน แจงเชื้อ อาจารย์อัตราจ้างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นางสาวธัญวลัย วรรณทนะ นักวิชาการงานฟาร์มคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นางสาวนภาพร สมบัติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์คณะเทคโนโลยีสังคม
นายนริศ พละสุ อาจารย์อัตราจ้างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นางนฤมล เวชกูล อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นางสาวนันทวัน สิงห์รอด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวน้ำอ้อย แถมฉิมพลี นักวิชาการเงินและบัญชีสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวนิภาพร จุฬารมย์ นักวิชาการศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นางสาวนุชจาณี พรศรี นักวิชาการศึกษาสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
นายบันลือศักดิ์ รัตนะภักดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
นายประสิทธิ์ ฐานาวิวัฒน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์คณะเทคโนโลยีสังคม
นางสาวปราณีต สมพล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
นายปรีชาพล สมศักดิ์ อาจารย์อัตราจ้างคณะเทคโนโลยีสังคม
นางสาวปรียาวรรณ เชื้อวิเชียร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
นายปัณฐวิชญ์ ธนเลิศนริทธิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวพรณิชา โพธิโส นักวิชาการเงินและบัญชีสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
นายพิศาล ทองนพคุณ อาจารย์อัตราจ้างคณะเทคโนโลยีสังคม
นางสาวเพ็ญประภา พงษ์ประยูร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
นายไพรัตน์ อำลอย อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นายไพโรจน์ วุฒิชัย นักวิชาการเงินและบัญชีสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
นายเฟลมา พาเลน แมกตาวัน อาจารย์ชาวต่างชาติคณะเทคโนโลยีสังคม
นางสาวภรณี เลาห์กิติกูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวภัชรี วาดี อาจารย์คณะเทคโนโลยีสังคม
นางภาคินี วุฒิชัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
นายมณฑล มหันตกาสี นักวิชาการศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นางสาวมณี โพธิ์เผือก นักวิชาการศึกษาคณะเทคโนโลยีสังคม
นางมลฤดี กองสำลี อาจารย์คณะเทคโนโลยีสังคม
นางสาวมัทนา ชาญกิจ อาจารย์คณะเทคโนโลยีสังคม
นางสาวมีนนภา รักษ์หิรัญ อาจารย์อัตราจ้างคณะเทคโนโลยีสังคม
นายยิ่งยศ ทิพย์ศรีราช อาจารย์อัตราจ้างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นายรวินทร์ วีระชาติพิทักษ์ชน นักวิชาการศึกษาสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
นายรักชาติ จ้อนร่อยวุฒิ นักวิชาการศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นายรังสรรค์ ค้าพริกไทย อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นางสาวรัชนิดา เจริญทรัพย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
นางรัชนีวรรณ ติยะวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเทคโนโลยีสังคม
นายรุ่งโรจน์ ตับกลาง อาจารย์อัตราจ้างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นางลาวัลย์ เหยียดไธสง เจ้าพนักงานพัสดุสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
นางสาววราภรณ์ สมจันทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
นายวัชระ น้อยคงคา อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นางสาววันทนา นาคทิพย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
นางสาววิชิดา จินดาดามพ์ นักวิชาการศึกษาสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
นายวิทยา คณาวงษ์ อาจารย์อัตราจ้างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นายวิรัตน์ เติมแต้ม เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
นางสาววิสา สงแป้น นักวิชาการศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นางสาววิสาพรรณ ยิ้มแย้ม นักวิชาการเงินและบัญชีสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
นายวีรศักดิ์ วีระชาติพิทักษ์ชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเทคโนโลยีสังคม
นายวีระศักดิ์ โนนม่วง ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเทคโนโลยีสังคม
นายวุฒิภัทร หนูยอด อาจารย์อัตราจ้างคณะเทคโนโลยีสังคม
นายศราวุธ จันทร์กลาง อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นายศักดิ์นรินทร์ ช่างเรือน นักวิชาการโสตทัศนศึกษาสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
นายศักดิ์ระพี พริบไหว อาจารย์อัตราจ้างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นางสาวศิริกมล นิยมวรรณ์ นักวิชาการศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นางสาวศิริพร ทองสุข นักวิชาการศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นายศุภวัฒน์ คุณานุวัฒน์ อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นางสาวศุภากร สุจริตชัย อาจารย์คณะเทคโนโลยีสังคม
นางสาวสงวน นามเที่ยง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
นายสมชาย คุณจันทร์ นักวิชาการศึกษาสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
นายสมโภชน์ สนธิโยธิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นายสานิตย์ คามาวาส นักวิชาการศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นางสาวสุชัญญา งิ้วไธสง นักวิชาการศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นายสุเทพ เย็นลับ นักวิชาการศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นายสุนทร บุญมีมาก นักวิชาการศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นางสาวสุนีย์ ใจมั่น นักวิชาการพัสดุสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวสุพัตรา เอี่ยมเทียม นักวิชาการเงินและบัญชีสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวสุพัตรา ชวลิตศิลป์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
นางสุภร พงษ์สำราญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นางสุภิญญา แย้มรัตน์ อาจารย์คณะเทคโนโลยีสังคม
นางเสาร์วณี สุระทัต นักวิชาการศึกษาสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
นายอธิคม พฤกษ์ศศิธร อาจารย์คณะเทคโนโลยีสังคม
นางสาวอภิญญา สนธิศักดิ์ นักวิชาการศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นางสาวอุไร ก๋ายศ นักวิชาการศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร