รายชื่อบุคลากรใน������������������������������������������������ จำแนกตามวุฒิการศึกษา : ต่ำกว่าปริญญาตรี
[ จำนวนบุคลากร ][ สารสนเทศบุคลากร ]
ตารางแสดงรายชื่อบุคลากรในหน่วยงาน จำแนกตามวุฒิการศึกษา
 ตัวอย่างก่อนพิมพ์
จำนวนบุคลากร 45 คน
       
ชื่อ-สกุลตำแหน่งหน่วยงาน
นางสาวกรณัฐา คำโฮม คนงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นางสาวกัลยาณี ทองกลัด คนงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นางสาวกุลภาญา หมั่นเขตกิจ คนงานสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
นายเกษม วรรณขันธ์ คนงานสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
นายจตุรงค์ นิลปาน พนักงานประจำห้องทดลองคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นายจำเนียร ศักดิ์เนตร นักการภารโรงคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นายจำปี ทันใจ ยามสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวชนิภรณ์ ผู้ช่วย คนงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นายชวลิต แก้วจันทึก คนงานสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
นายชำนาญ แก้วเจริญ คนงานสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
นายชิดชัย บุญศิริ คนงานสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
นายดำรงพล ฟับประโคน คนงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นายธนกฤต วงษ์เจริญผล พนักงานขับรถยนต์สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
นายธนูศร อินทอง คนงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นายธวัชชัย พรรณศรี คนงานสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
นายนฤดล รัตนบุญส่ง พนักงานขับรถยนต์สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวนันทวัน รอดดี เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการขายคณะเทคโนโลยีสังคม
นายบรรเทิง วิถี เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีการศึกษาสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
นางบัวลา ศรีแก้ว นักการภารโรงคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นายบุญปัญญา รู้คุณ คนงานสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
นายบุญยัง เย็นสำราญ ช่างไม้สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
นายบุญลือ เกษเกษม คนงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นายประกาย สินธุรส คนงานสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
นายประวัติ มั่งคั่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไปคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นายประสิทธิ์ ทรัพย์อาภรณ์ คนงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นายประเสริฐ เป็นสุข นักการภารโรงคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นายพะเนียด แสงสง่า พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นางสาวเพ็ญศรี นาทุ่งนุ้ย เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีสังคม
นายโยธิน บัวศรี คนงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นายรัฐพงศ์ เรือนคำ คนงานสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
นายวัลลภ ทำสวน คนงานสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
นายวินัย หล้าพระบาง อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นายวินัย แสงสง่า นักการภารโรงสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
นายศิริพงษ์ สิงห์หาญ พนักงานขับรถยนต์สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
นายสถิตย์ มะปะเภา พนักงานขับรถยนต์สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
นายสนิท บุตรกลิ่น คนงานสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
นายสมทบ คงทวี นักการภารโรงคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นายสมศักดิ์ อยู่สุวรรณ์ คนงานสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
นายสันทัด สินธุรส คนงานสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวสาวิตรี สารพัฒน์ คนงานห้องทดลองคณะเทคโนโลยีสังคม
นางสุภาดา สุทธิวารี เจ้าหน้าที่ห้องสมุดสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
นางสุวัลภา สุพัฒสร พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวอรัญญา พยัคกุล คนงานสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
นายอาดูน ด่านแพ ยามคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
นางเอ็นดู พิมพ์กิ ผู้ปฏิบัติงานบริหารสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี