รายชื่อบุคลากรใน������������������������������������������ จำแนกตามวุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก
[ จำนวนบุคลากร ][ สารสนเทศบุคลากร ]
ตารางแสดงรายชื่อบุคลากรในหน่วยงาน จำแนกตามวุฒิการศึกษา
 ตัวอย่างก่อนพิมพ์
จำนวนบุคลากร 32 คน
       
ชื่อ-สกุลตำแหน่งหน่วยงาน
นางกิตติมา มันทรานนท์ รองศาสตราจารย์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นายกิตติศักดิ์ วิธินันทกิตต์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางจตุพร อรุณกมลศรี อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางใจทิพย์ วานิชชัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นางสาวชงโค แซ่ตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นายณ นพชัย ชาญศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นางสาวดลฤทัย ศรีทะ อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์
นางตวงสิริ สยมภาค ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางเตือนตา ชาญศิลป์ รองศาสตราจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์
ว่าที่ร้อยโททรงศักดิ์ จุนถิระพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นายทรงศักดิ์ จันทร์อุดม ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นางสาวนันทพร พึ่งสังวร อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวนิภา คุณทรงเกียรติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นางสาวนิภาพร ก้านทอง อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวบัวทิพย์ อุบลประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นายปราโมทย์ พรสุริยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นางสาวปัทมา ธรรมดี อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นายผดุงศักดิ์ วานิชชัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นางภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาววรรณภา ทาบโลกา ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาววิริยา นิตย์ธีรานนท์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายวิโรจน์ โชติพิพัฒน์วรกุล รองศาสตราจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายวีระพล แจ่มสวัสดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นายสมชาย โอฬารกนก ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นายสมชาย สุวรรณประดิษฐ์ รองศาสตราจารย์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นายสมศักดิ์ เอี่ยมคงสี อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายสรรลาภ สงวนดีกุล อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นางสาวอนงค์นาฏ โสภณางกูร อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายอนุชา จุลกะเสวี ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นางสาวอนุสสรณ์ วิเศษสิงห์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายอัมรัตน์ โกมลมาศ อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นางอุลัย ศิริศรี อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี