รายชื่อบุคลากรใน������������������������������������������ จำแนกตามวุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
[ จำนวนบุคลากร ][ สารสนเทศบุคลากร ]
ตารางแสดงรายชื่อบุคลากรในหน่วยงาน จำแนกตามวุฒิการศึกษา
 ตัวอย่างก่อนพิมพ์
จำนวนบุคลากร 2 คน
       
ชื่อ-สกุลตำแหน่งหน่วยงาน
นางสาวทัตชาวี ชื่นใจ เจ้าพนักงานธุรการกองกลาง
นางสาวอรนุช อภัย เจ้าพนักงานธุรการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี